Issue Title Abstract File
Vol 15, No 3 (2019) Optimal shells of revolution and main optimizations Abstract   PDF
(Eng)
Krivoshapko S.N.
No 2 (2014) OPTIMAL SIZE-AND-SHAPE SYNTHESIS OF SYSTEM OF STRENGTHENING OF STEEL TRUSSES Abstract   PDF
(Rus)
Alekseytsev A.V.
No 2 (2013) OPTIMISATION CEMENT CONTENT FOR GRAVELLY LATERITIC FOR REALIZATION OF PAVEMENTS BASE IN NORTH BENIN Abstract   PDF
(Eng)
Zevounou C., Gibigaye M., ALLOBA E., YABI C.
No 2 (2010) OPTIMIZATION OF BUILDING STRUCTURES ON THE BASIS OF GENETIC ALGORITHM Abstract   PDF
(Rus)
Lesovic R.V., Klyuyev S.V., Klyuyev А.V.
No 4 (2013) OPTIMIZATION OF CALIBRATION PROCESS WHEN FORGE-ROLLING Abstract   PDF
(Rus)
Kohan L.S., Rempel G.B.
Vol 15, No 5 (2019) Optimization study of shape of translational shell of square plan Abstract   PDF
(Rus)
Tupikova E.M.
No 6 (2016) OSCILLATION OF A HOMOGENEOUS DIFFERENT MODULUS BAR LYING ON TWO CONSTANT FOUNDATION Abstract   PDF
(Rus)
Rzayev N.S.
No 2 (2009) OTsENKA VLIYaNIYa ZAGLUBLENIYa ROSTVERKAPRI KOLEBANIYaKh SVAYNOGO FUNDAMENTA Abstract   PDF
(Rus)
KOLESNIKOV A.O., POPOV V.N.
No 6 (2015) OVERALL BIFURCATION STABILITY AND DEFORMATIONS OF INCLINATION OF TALL BUILDINGS Abstract   PDF
(Rus)
Inozemtsev V.K., Nashchintsev Y.A.
No 4 (2014) OVERALL STABILITY BIFURCATION BEARING RECEIVER SKELETON-FRAME STRUCTURAL SYSTEM OF TALL OBJECTS Abstract   PDF
(Rus)
Inozemtzev V.K., Inozemtzeva O.V., Nachshintsev E.A.
No 2 (2015) OVERALL STABILITY BIFURCATION TALL OBJECTS BASED ON THE MODEL BASE AS A PLANE BOUNDED HALF Abstract   PDF
(Rus)
Inozemtzev V.K., Inozemtzeva O.V., Nachshintsev E.A.
No 2 (2011) Pamyati tovarishcha Abstract   PDF
(Rus)
- -.
Vol 14, No 1 (2018) Pamyati tovarishcha Abstract   PDF
(Rus)
- -.
No 6 (2017) PARAMETERIZATION OF STRUCTURE ELEMENTS OF COMPLEX GEOMETRY Abstract   PDF
(Rus)
YAKUPOV S.N., NURULLIN R.G., YAKUPOV N.M.
No 6 (2017) PARAMETERS OF ROCK STRUCTURES FOR UNDERGROUND ORE MINING Abstract   PDF
(Rus)
RAZORENOV Y.I., DZERANOV B.V.
Vol 14, No 4 (2018) Partially closure of rectilinear crack emanating from contour of circular hole in stringer plate Abstract   PDF
(Rus)
Mir-Salimzada M.V.
No 4 (2012) PECULIARITIES OF BEHAVIOR OF UNDERGROUND PIPELINES WITH THE STRUCTURAL INCLUSIONS UNDER DYNAMIC ACTIONS Abstract   PDF
(Rus)
Denisov G.V., Lalin V.V.
Vol 14, No 5 (2018) Physical аnd mechanical properties оf basalt-fibered high-strength concrete Abstract   PDF
(Rus)
Kharun M., Koroteev D.D., Dkhar P., Zdero S., Elroba S.M.
No 1 (2016) PHYSIC-MECHANICAL CHARACTERIZATION OF THE CLAYEY SOILS OF ISSABA DEPRESSION IN THE SOUTH-EAST OF BENIN Abstract   PDF
(Eng)
AGBELELE K.J., Gerard G.A., Abalo P.K., Gerard D.
No 5 (2014) PLANNING AND SELECTION OF OBJECTS FOR PROPHYLACTIC MEASURES AND REHABILITATION OF UNDERGROUND PIPELINES Abstract   PDF
(Rus)
Kharun M., Stashevskaya N.A., Koroteev D.D.
No 3 (2015) PNEUMATIC STRUCTURES AND BUILDINGS Abstract   PDF
(Rus)
KRIVOSHAPKO S.N.
No 1 (2014) POLYHEDRONIC BOX TYPE SURFACES AND THEIR APPLICATION TO ARCHITECTURE Abstract   PDF
(Rus)
Shambina S.L.
No 2 (2009) POPEREChNYE KOLEBANIYa UPRUGOY KONSOL'NOY BALKI S AMORTIZIRUYuShchEY MASSOY NA TORTsE Abstract   PDF
(Rus)
VASIL'EV A.I.
No 2 (2009) POSTROENIE KOMPLEKSNOY FUNKTsII KRUChENIYa DLYa STERZhNEY S SEChENIEM MNOGOUGOL'NOGO PROFILYa Abstract   PDF
(Rus)
KRISTALINSKIY R.E., TIMOFEEV A.A.
No 3 (2012) PRESSURE OSCILLATIONS CHANGE IN CIRCULAR CYLINDRICAL SHELLS UNDER HIGH PRESSURE WAVES PROPAGATION ZONE LIMITATION Abstract   PDF
(Rus)
Rekach F.V.
No 3 (2014) PRESSURE OSCILLATIONS CHANGE IN CIRCULAR CYLINDRICAL SHELLS WHEN SECTIONS WITH LOW SPEED OF PRESSURE WAVES PROPAGATION ARE INTRODUCED Abstract   PDF
(Rus)
Rekach F.V.
No 3 (2011) PRESSURE OSCILLATIONS IN CIRCULAR CYLINDRICAL SHELLS UNDER CONTINUITY DISTURBANCE OF FLUID COLUMNS Abstract   PDF
(Rus)
Rekach F.V.
No 1 (2011) PRESSURE OSCILLATIONS IN CIRCULAR CYLINDRICAL SHELLS UNDER SWITCHING - OFF OF CENTRIFUGAL PUMPS WITH DIFFERENT INERTIA MOMENT AND SUTER DIAGRAMS Abstract   PDF
(Rus)
Rekach F.V.
No 1 (2012) PRESSURE OSCILLATIONS IN CIRCULAR CYLINDRICAL SHELLS WITH MEMBRANE - DISCHARGE DEVICE Abstract   PDF
(Rus)
Rekach F.V.
No 2 (2009) PRIBLIZhENNYY SPOSOB UChETA NELINEYNOSTI DEFORMIROVANIYa PRI RASChETE KONSTRUKTsIY NA SEYSMIChESKIE VOZDEYSTVIYa Abstract   PDF
(Rus)
AGAPOV V.P., BARYShEVA Y.A.
No 4 (2012) PRILOZhENIE REShENIYa PROSTRANSTVENNOY FIZIChESKI NELINEYNOY ZADAChI K RASChETU PLIT, KONTAKTIRUYuShchIKh S RAZLIChNYMI SREDAMI Abstract   PDF
(Rus)
IVANOV S.P., IVANOV O.G., AKhMETShIN M.N.
No 4 (2017) PRIMENENIE METODA BUBNOVA - GALERKINA DLYa OTsENKI USTOYChIVOSTI ANIZOTROPNYKh PLASTIN Abstract   PDF
(Rus)
KOLMOGOROV G.L., MELNIKOVA T.E., AZINA E.O.
No 4 (2009) Primenenie metoda regulyarizatsii Tikhonova dlya opredeleniya ostatochnykh napryazheniy Abstract   PDF
(Rus)
FIMKIN A.I.
Vol 15, No 6 (2019) Principle of the overlay deformations in the theory of creep Abstract   PDF
(Rus)
Larionov E.A., Rimshin V.I., Zhdanova T.V.
No 4 (2017) Prisuzhdenie premii imeni Grishmanova A.I Abstract   PDF
(Rus)
- -.
No 2 (2009) PROBIVANIE STROITEL'NYKh KONSTRUKTsIYRAZRUShAYuShchIMSYa LETYaShchIM TELOM Abstract   PDF
(Rus)
BIRBRAER A.N., VOLKODAV I.A.
Vol 14, No 3 (2018) PROBLEM OF NUMERICAL ANALYSIS OF DEFORMATION OF BINDED REINFORCED CONCRETE ELEMENTS Abstract   PDF
(Rus)
Markovich A.S., Abu Makhadi M.I., Miloserdova D.A., Akifeva K.S., Asad M.A.
No 4 (2013) PROBLEMS IN GEOMETRICALLY NONLINEAR STABILITY ANALYSIS OF SPACE FRAMES Abstract   PDF
(Rus)
GALISHNIKOVA V.V.
No 4 (2012) PROBLEMS OF ANALYSIS OF CONSTRUCTIONS OF DIPLOMATIC COMPLEXES Abstract   PDF
(Rus)
Razin A.D.
No 3 (2011) PROBLEMS OF CALCULATION AND THE DESIGN OF BEARING STRUCTURES OF DIPLOMATIC BUILDINGS IN SEISMIC ZONES Abstract   PDF
(Rus)
Razin A.D.
No 4 (2015) PROBLEMS OF ENERGY OPTIMIZATION OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES, PERCEIVINGALTERNATING LOADS Abstract   PDF
(Rus)
Bondarenko V.M.
No 2 (2009) PRODOL'NAYa TREShchINA S ChASTIChNO KONTAKTIRUYuShchIMI BEREGAMI V SEChENII DOROZhNOGO POKRYTIYa Abstract   PDF
(Rus)
GASANOV S.O.
No 4 (2009) PROGRAMMA «BEZOPASNOST' GIDROSOORUZhENIY» Abstract   PDF
(Rus)
LYaPIChEV Y.P.
No 1 (2010) Protection of construction projects from action of the seismic wave when blasting in soft soil Abstract   PDF
(Rus)
Nikolenko Y.V., Malov A.N., Svintsov A.P., Rogov V.A.
No 2 (2013) PURE BENDING OF THE PLATE WEAKENED BY THE PERIODIC SYSTEM OF CIRCULAR HOLES AND RECTILINEARLY THROUGH CRACKS Abstract   PDF
(Rus)
Isgandarov R.A.
No 2 (2009) RASChET PLASTIChESKIKh DEFORMATsIY MATERIALOV I GRUNTOV DOROZhNYKh KONSTRUKTsIY PRI VOZDEYSTVII TRANSPORTNOY NAGRUZKI Abstract   PDF
(Rus)
ALEKSANDROV A.S.
Vol 15, No 3 (2019) Rationalization of the constructive form of towers with prestressed cables Abstract   PDF
(Rus)
Sitnikov I.R., Golikov A.V.
No 4 (2009) RAZREShAYuShchIE URAVNENIYa BEZMOMENTNOY TEORII OBOLOChEK V FORME TsIKLID DYuPENA Abstract   PDF
(Rus)
Ivanov V.N.
No 1 (2010) RECOMMENDATIONS FOR MODERN REDACTION OF STANDARDS AND RULES OF BUILDING IN SEISMIC REGIONS Abstract   PDF
(Rus)
Kurzanov A.M.
No 2 (2010) REDUCTION OF FORCED OSCILLATIONS AMPLITUDE IN CIRCULAR CYLINDRICAL SHELLS WITH PRESSURE STABILIZER WITHOUT ELASTIC CHAMBERS Abstract   PDF
(Rus)
Rekach F.V.
No 1 (2012) REDUCTION OF RIGID ROLLED U-SHAPED ARCH PROFILETO A PROFILE WITH T-SECTION Abstract   PDF
(Rus)
Veselev Y.A., Karabutov M.S.
No 2 (2017) Referentsiya monografii po konstruirovaniyu poverkhnostey prostranstvennykh konstruktsiy, vizualizatsii poverkhnostey v sistemakh MathCad i AutoCad professora Ivanova V.N. i Romanovoy V.A Abstract   PDF
(Rus)
SEMENOV V.N.
No 2 (2017) Referentsiya novogo uchebnogo posobiya po dinamike sooruzheniy professora Anokhina N.N Abstract   PDF
(Rus)
DZhINChVELAShVILI G.A.
Vol 15, No 1 (2019) Reliability analysis of geogrid material with random nonlinear viscoelastic characteristics Abstract   PDF
(Rus)
Marasanov A.I.
No 5 (2017) RELIABILITY ANALYSIS OF REINFORCED CONCRETE BEAMS WITH SHEAR CRACKS ON REBAR STRENGTH Abstract   PDF
(Rus)
UTKIN V.S., SOLOVYEV S.A.
Vol 15, No 6 (2019) Reliability and applicability of modern numerical analyses of dams Abstract   PDF
(Eng)
Lyapichev Y.P., Mazza G., Mateu E., Zenz G., Carrère A.J.
No 3 (2013) REMOVAL OF THE FALSE TARGETS IN THE ISSUESOF SPATIAL TRIANGULATION BY PROJECTIVE GEOMETRY METHODS Abstract   PDF
(Rus)
DRAGOVIC M., KNEZEVIC D., Shambina S.L., CUCAKOVIC A., SRECKOVIC M.
No 1 (2014) RESEARCH KINEMATIC AND DEFORMATION PARAMETERS OF SINK RAWING Abstract   PDF
(Rus)
Kohun L.S., Morozov Y.A.
No 4 (2011) RESEARCH OF INFLUENCE OF MODEL'S SUPPORT RIGIDITY ON DYNAMIC PARAMETERS Abstract   PDF
(Rus)
Tolstykh М.А., Khasanov Т.М.
No 3 (2011) Research of mechanisms of formation of a tense-deformed condition of elements of a frameWORK of a multi-storey building at local damage of load-carrying structures Abstract   PDF
(Rus)
Grigorshev S.M.
No 6 (2016) RESEARCH OF STRESS-STRAIN STATE OF SINGLE-STOREY BUILDINGS WITH INTERNAL PARTITIONS UNDER STATIC PULLING LOAD OF THE UPPER BELT OF A STRUCTURE Abstract   PDF
(Rus)
RAZZAKOV S.J.
No 3 (2011) RESEARCHING OF CALCULATING MODELS OF THE WALLS OF SILO BUILDINGS Abstract   PDF
(Rus)
MARKOVICh A.S., PANKRATOVA G.E.
No 4 (2015) RESEARCHING THE PROCESS OF HOLLOW PROFILE SETTING- PRESSING OF A COMPOSITE MATERIAL BASED ON METALLIC POWDERS Abstract   PDF
(Rus)
Kokhan L.S., Shul'gin A.V., Мorozov Y.А., Belelyubskiy B.F., Morozova Е.V.
No 5 (2015) RESEARCHOF THE DEFORMATION OF THE BRICK-CABLE ARCH IGORK Abstract   PDF
(Rus)
DMITRIEV I.K.
Vol 14, No 1 (2018) RESOLVING EQUATIONS OF PLANAR DEFORMATION IN CYLINDRICAL COORDINATES FOR PHYSICALLY NONLINEAR CONTINUUM Abstract   PDF
(Rus)
BAKUSHEV S.V.
No 1 (2013) RESOLVING EQUATIONS OF THE BOUNDARY INTEGRAL APPROACH FOR THE PROBLEM OF INTERACTION OF A FINITE BODY WITH HALF-PLANE Abstract   PDF
(Rus)
Nizomov J.N., Hojiboev A.A., Hojiboev O.A.
Vol 14, No 5 (2018) Review for the textbook “Handbook on Structural Mechanics” Abstract   PDF
(Rus)
Mondrus V.L.
No 3 (2014) REVIEW OF LIMIT LOAD AND SHAKEDOWN THEOREMS FOR THE ELASTIC-PLASTIC ANALYSIS OF STEEL STRUCTURES. Abstract   PDF
(Rus)
Heidari A., Galishnikova V.V.
Vol 14, No 3 (2018) REVIEW OF METHODS AND RESULTS OF EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF STEEL AND STEEL CONCRETE STRUCTURES UNDER SPECIAL IMPACT Abstract   PDF
(Rus)
Alekseytsev A.V., Kurchenko N.S.
Vol 15, No 3 (2019) Risk assessment for seismic and fire hazards at hazardous industrial and classified sites industry Abstract   PDF
(Rus)
Suleymanov A.A., Djuraev O.A., Umarov F.Y., Shomansurov S.S.
No 5 (2016) ROD VIBRATIONS CONSIDERING NON-LOCAL DAMPING Abstract   PDF
(Rus)
Shepitko E.S.
No 3 (2015) RULED SURFACES ON THE GIVEN SUPPORTING CURVES Abstract   PDF
(Rus)
IVANOV V.N.
No 3 (2015) SALAMAKhINU PAVLU MIKhAYLOVIChU 85 LET Abstract   PDF
(Rus)
MADI P.t.
No 3 (2011) SEARCHING THE RATIONAL PARAMETERS OF BAR STEEL structures BASED ON ADAPTIVE EVOLUTIONARY MODEL Abstract   PDF
(Rus)
ALEKSEYTSEV A.V., Kurchenko N.S.
Vol 14, No 3 (2018) SECOND ORDER STRUCTURAL THEORY FOR THE STABILITY ANALYSIS OF COLUMNS Abstract   PDF
(Eng)
Galishnikova V.V., Gebre T.H., Al-Sabri S.M., Saffia-Doe O.
No 1 (2010) SEISMIC RESISTANCE OF ROLLER COMPACTED CONCRETE DAM Abstract   PDF
(Rus)
Liapichev Y.P.
No 1 (2016) SETTLEMENT DEFINITION OF PHYSICAL-AND-MECHANICAL CHARACTERISTICS OF ROCK FOUNDATIONS OF THE SECTION № 28 OF THE CONCRETE DAM OF BOGUCHANSKAYA HPS Abstract   PDF
(Rus)
Shestopalov P.V.
No 1 (2008) SHAPING CONTOUR HEAT ISOLATING WALL PANELS Abstract   PDF
(Rus)
Boldyreva O.V., Pylpinsky J.S., Silvanovitch T.G.
Vol 15, No 6 (2019) Simplified selection of optimal shell of revolution Abstract   PDF
(Eng)
Krivoshapko S.N., Ivanov V.N.
Vol 15, No 1 (2019) Simulation of an incomplete algebraic problem of eigenvalues and vectors by the method of frequency-dynamic condensation based on FEM in the form of the classical mixed method Abstract   PDF
(Rus)
Ignatyev A.V., Chumakov A.V., Gilka V.V.
No 1 (2008) SMALL ADJUSTMENT OF FREQUENCY OSCILLATION OF INVERSE PENDULUM Abstract   PDF
(Rus)
Koviriagin M.A.
No 2 (2016) SOIL BASEMENT ESTIMATIONS OF THE CROSS-SHAPED ISOLATED FOUNDATIONS Abstract   PDF
(Rus)
Ivanov S.P., Glushkov A.V.
Vol 15, No 4 (2019) Solution of the axisymmetric problem of thermoelasticity of a radially inhomogeneous cylindrical shell by numerical-analytical method and the finite element method Abstract   PDF
(Rus)
Polyakova L.S., Andreev V.I.
No 3 (2010) Some aspects of the geometry of the surfaces with the system of plane coordinate lines Abstract   PDF
(Rus)
Ivanov V.N.
No 2 (2010) SOME GENERAL PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF REINFORCED CONCRETE THEORY Abstract   PDF
(Rus)
Bondarenko V.M.
No 1 (2012) SPATIAL CALCULATION OF INELASTIC COMPOSITE BARS Abstract   PDF
(Rus)
Rochev A.A.
No 3 (2010) SPATIAL COMPELLED VIBRATIONS OF PIPELINE UNDER INTERNAL PRESSU Abstract   PDF
(Rus)
Khakimov A.G., Shakiryanov M.M.
No 1 (2015) SPATIAL SYSTEM FROM TWO SHELLS Abstract   PDF
(Rus)
Shagivaleev K.F., Surnina E.K., Vasil'tzov C.B.
No 4 (2009) SPETsIFIKA SILOVOGO SOPROTIVLENIYa POVREZhDENNYKh KORROZIEY ZhELEZOBETONNYKh KONSTRUKTsIY I NOVYE FAKTORY RAZRUShENIYa Abstract   PDF
(Rus)
BONDARENKO V.M.
No 1 (2008) STABILITY AND STRENGTH OF NEW DAM OF ROLLER COMPACTED VERY LEAN CONCRETE UNDER MAXIMUM SEISMIC ACTIONS Abstract   PDF
(Rus)
Lyapichev Y.P., Groshev M.E.
No 1 (2012) STability of linear stochastic systems Abstract   PDF
(Rus)
Nabatov I.V.
No 1 (2011) Stability of non-linear stochastic systems Abstract   PDF
(Rus)
POTAPOV V.D., Dibrov V.A.
Vol 15, No 2 (2019) Static and dynamic analyses of the heightening of concrete face gravel dam Limon (Peru) Abstract   PDF
(Eng)
Lyapichev Y.P.
No 2 (2011) STRAINS SUPERPOSITION PRINCIPLE WHEN CONSTRUCTION ELEMENTS HAVE STRUCTURAL DAMAGES Abstract   PDF
(Rus)
Larionov E.A., Bondarenko V.M.
No 1 (2015) STRENGTH CRITERIA FOR CONCRETE WITH CORROSION DAMAGE IN COMPLEX STRESS STATE Abstract   PDF
(Rus)
Klyueva N.V., Androsova N.B., Gubanova M.S.
No 5 (2016) STRESS AND DEFORMED STATE OF TWO-LAYERED ANISOTROPIC FOUNDATION IN THE ABSENCE OF FRICTION BETWEEN THE LAYERS Abstract   PDF
(Rus)
KUDRYAVTSEV S.G., BULDAKOVA J.M.
No 3 (2015) STRESS AND STRAIN STATE IN THE ELASTIC HALF-SPACE AT A PREDETERMINED ON BORDER FORCES OR DISPLACEMENTS Abstract   PDF
(Rus)
KUDRYAVTSEV S.G., BULDAKOVA J.M.
Vol 14, No 4 (2018) Stress changing analysis in structures with account of the erection level Abstract   PDF
(Rus)
Mkrtychev O.V., Andreev M.I., Sidorov D.S.
No 4 (2014) STRESS RELAXATION IN CURVED REINFORCED CONCRETE BEAM WITH REGARD TO STRUCTURAL DAMAGE Abstract   PDF
(Rus)
Larionov E.A.
No 1 (2012) STRESS RELAXATION OF REINFORCED CONCRETE BEAM UNDER AXIAL LOAD Abstract   PDF
(Rus)
Vasil'kova N.T., BAShKATOVA M.E., LARIONOV E.A.
401 - 500 of 650 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>