The Czechs and Their History: A Contribution to the Study of Historical Consciousness

Cover Page

Cite item

Abstract

This article aims to provide the first complete overview of the nature and content of the historical consciousness of the Czech population on the basis of sociological methods. Historical consciousness is understood not only as a body of knowledge, impressions, and images of the past, but, above all, as an awareness of certain connections between the past (stored in collective memory), present and future; as a consciousness which has contributed to people's attitudes to the present and the future. The issue of historical consciousness is examines with the tools provided by sociological methods, in particular, quantitative methods. First, the size of the population interested in the history of the Czech Republic as such is assessed; then the focus is shifted to some general aspects of historical consciousness, particularly the ideas of people concerning the importance of the forces shaping the course of history, and their assessment of the general importance of history. In conclusion, the authors present the evaluations by the Czech population of their national history, its key stages and major events. In the final discussion there is a comprehensive interpretation of the empirical data in terms of the existing theoretical research models. In this discussion attention is paid to patterns of historical changes in people's perception of their past, as well as the selectivity of historical consciousness and its influence on the political situation, social changes and personal life experience.

About the authors

J Šubrt

Charles University

Author for correspondence.
Email: jiri.subrt@ff.cuni.cz

Charles University

J Vinopal

Public Opinion Research Centre at the Institute of Sociology

Email: jiri.vinopal@soc.cas.cz

Public Opinion Research Centre at the Institute of Sociology

M Vávra

Charles University

Email: mavavra@centrum.cz

Charles University

References

 1. Adamec Č. 1996. Počátky výzkumu veřejného mínění v Českých zemích. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.
 2. Berger P. 1991. Pozvání do sociologie. Praha: FMO.
 3. Berger P.L., Luckmann T. 1999. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.
 4. Bourdieu P. 1991. Language and symbolic power. Harvard: Harvard University Press
 5. Cantril H. (ed.). 1951. Public Opinion 1935-1946. Westoport, Connecticut: Greenwood Press.
 6. Halbwachs M. 1925. Les cadres sociaux de la mémoire. Paris: Alcan.
 7. Halbwachs M. 1941. La topographie légendaire des Évangiles en Terre sainte: étude de mémoire collective. Paris: PUF.
 8. Halbwachs M. 1950. La mémoire collective. Paris: PUF.
 9. Hervieu-Léger D. 1993. La Religion pour Mémoire. Paris: Le Cerf.
 10. Hroch M. 2010. „Historické vědomí a potíže s jeho výzkumem dříve i nyní.. In:
 11. Lavabre M.-C. 2005. „Užívání a zneužívání pojmu paměť. In: Biograf: Časopis pro biografickou a reflexivní sociologii. 37.
 12. Laville Ch. 2004. „Historical Consciousness and Historical Education: What to Expect from the First for the Second. In: Seixas P. (ed.) Theorizing Historical Consciousness. Toronto. University of Toronto Press.
 13. Le Goff J. 2007. Paměť a dějiny. Praha: Argo.
 14. Lyotard J.-F. 1993. O postmodernismus. Praha: Filosofia.
 15. Mead G.H. 1959. The Philosphy of the Present. (Ed. by A.E. Murphy). La Salle - Ill.: Open Court.
 16. Namer G. 1987. Mémoire et Société. Paris: Méridiens Klincksieck.
 17. Nora P. (ed.) 1984. Les lieux de mémoire. I - La République. Paris: Gallimard.
 18. Pfeiferová Š., Šubrt J. 2009. „Veřejné mínění o problematice českých dějin. In: Naše společnost, roč. 7, č. 2.
 19. Pohled veřejnosti ČR a SR na národní historii. Informace IVVM z výzkumu 92-09. Praha, září 1992.
 20. Ricœur P. 2004. Gedächtnis, Geschichte, Vergessen. München: Wilhelm Fink Verlag.
 21. Rüsen J. 2004. „Historical Consciousness: Narrative Structure, Moral Funciton, and Ontogenetic Development. In: Seixas P. (ed.), Theorizing Historical Consciousness. Toronto. University of Toronto Press.
 22. Seixas P. (ed.) 2004. Theorizing Historical Consciousness. Toronto. University of Toronto Press.
 23. Straub J. (ed.) 2005. Narration, Identity, and Historical Consciousness. New York, Oxford: Berghahn Books.
 24. Šubrt J. (ed.) Historické vědomí jako předmět předmět badatelského zájmu: Teorie a výzkum. Kolín: Historická sociologie - knižní řada, 31-46.
 25. Šubrt J., Pfeiferová Š. 2011. „Nástin teoretickosociologického přístupu k otázce historického vědomí. In: Šubrt J. (ed.), Historické vědomí jako předmět předmět badatelského zájmu: Teorie a výzkum. Kolín: Historická sociologie - knižní řada. P. 21-30.
 26. Šubrt J., Pfeiferová Š. 2010. „Kolektivní paměť jako předmět historicko-sociologického bádání. In: Historická sociologie. 1/ 2010. Vol. 2.
 27. Sudman S., Bradburn N.M., Schwarz N. (eds.). 1996: Thinking About Answers. The Application of Cognitive Processes to Survey Metodology. San Francisco: Jossey-Bass Publisher.
 28. Todorov T. 1998. 'Zneužívání paměti.' In. Antologie francouzských společenských věd: Politika paměti. Cahiers du Cefres 13.
 29. Vinopal J. 2009. „Situace standardizovaného dotazování z hlediska kognitivních přístupů. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 45 (2).
 30. Vztah Čechů a Slováků k dějinám. Praha: Ústav pro výzkum veřejného mínění ČSAV, 1968: 8.

Copyright (c) 2012 Šubrt, Vinopal, VávraThis website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies