Liquid intake conceptual metaphor in Russian cultural and linguistic gastronomic code

Cover Page

Cite item

Abstract

The paper presents profound findings of figurative linguistic manifestation of the gastronomic code of Russian culture. Lexical and phraseological nominations representing liquid intake conceptual metaphor in Russian are considered in linguocultural and cognitive-pragmatic aspects. This study is set within the framework of the theories of linguoculture and linguistic figurativeness, cognitive theory of metaphor, and propositional and frame-based analysis of lexical semantics of verbs. The analysis offered in the paper shows how structurally different words and expressions are metaphorically motivated by the verbs pit’ (drink), khlebat’ (gulp down, drink noisily, spoon up), sosat’ (suck, suckle, draw), etc. and their derivatives, translating the system of meanings represented by the basic cognitive model “X - is Liquid Intake”. As a result the fragment of the Russian linguistic world view is described related to figurative reflection of different physical, social, psychological, mental processes and phenomena by analogy with the stated physiological processes; the conceptual model of the source domain is presented in the form of propositional and frame-based structure, the components of which are to be metaphorically interpreted; target domains including metaphorical nomination are characterized; cognitive bases for metaphorical analogues are identified; metaphorical dimensions are described in the form of cognitive schemes of images. Based on the analysis of context manifestation of figurative semantics the pragmatic potential of liquid intake metaphor is described related to the expression of speaker’s views and values towards the objects of speech. Linguocultural commentary is presented revealing cultural and historical sources of metaphorization and symbolization of liquid intake.

About the authors

Elena Andreevna Yurina

National Research Tomsk State University

Author for correspondence.
Email: yourina2007@yandex.ru

Doctor of Philology, Professor of Russian Language Department at National Research Tomsk State University.

36 Lenina Ave., Tomsk, 634050, Russian Federation

References

 1. Alefirenko, N.F. (2002). Poeticheskaya energiya slova. Sinergetika yazyka, soznaniya i kul’tury [The Poetical Energy of Words. Synergy of Language, Consciousness, and Culture]. Moscow: Akademya Publ. (In Russ.)
 2. Arutyunova, N.D. (1976). Predlozheniye i yego smysl: Logiko-semanticheskiye problemy [The sentence and its meaning: Logical and semantic problems]. Moscow: Nauka Publ. (In Russ.)
 3. Bankova, T.B. (2006). Kulinarnyi kod sibirskikh semeynykh obryadov: objektivatsiya v yazyke. Obryadovoye slovo kak yazykovoi i kul’turnyi fenomen: status i regional’naya spetsifika. Vestnik TGU [Culinary Code of Siberian Family Rites: Objectivization in Language. Ritual Word as a Language and Cultural Phenomenon: Status and Regional Specificity. Bulletin of TSU]. Tomsk. (In Russ.)
 4. Baranov, A.N. (1991). Ocherk kognitivnoi teorii metafory. Russkaya politicheskaya metafora (materialy k slovariu) [Essay on the cognitive theory of metaphor. Russian political metaphor (material for a dictionary)]. Мoscow. (In Russ.)
 5. Boychuk, A.S. (2009). Gruppa «naimenovaniya blyud» kak chast’ sistemy gastrometafor russkogo yazyka. Grani poznaniya [The group of “naming dishes” as part of the system of gastronometries of the Russian language. Borders of knowledge]. Retrieved July 15, 2018 from http://grani.vspu.ru/ files/publics/20_pub.pdf
 6. Borovkova, A.V. (2015). Pishchevaya metafora kak sredstvo vyrazheniya otsenki i tsennostey (na materiale obraznoy leksiki i frazeologii russkogo yazyka). Vestnik TGU [Food metaphor as a means of expressing evaluation and values (on the material of figurative vocabulary and phraseology of the Russian language)]. Bulletin of TSU. (In Russ.)
 7. Vorkachev, S.G. (2007). Lyubov’ kak lingvokul’turnyi kontsept [Love as a linguistic culture concept]. Moscow: Gnosis Publ. (In Russ.)
 8. Gyngazova, L.G., & Ivantsova, E.V. (2017). Transformatsiya sibirskoi pishchevoi traditsii v diskurse dialektnoi yazykovoi lichnosti: napitki. Vestnik TGU. Filologiya [Transformation of the Siberian food tradition in the discourse of the dialectal language personality: drinks. Bulletin of TSU. Philology]. 50, 17—35. (In Russ.)
 9. Gudkov, D.B. (2005). Kody russkoi kul’tury: problemy opisaniya. Mir russkogo slova [Codes of Russian culture: description problems. The world of the Russian word]. 1–2, 25—31. (In Russ.)
 10. Dormidontova, O.A. (2009). Kody kul’tury i ikh uchastiye v sozdanii yazykovoi kartiny mira (na primere gastronomicheskogo koda v russkoi i frantsuzskoi lingvokul’turakh). Vestn. Tambov. un-ta. Seriya: Gumanitarnye nauki [Codes of culture and their participation in the creation of a linguistic picture of the world (on the example of a gastronomic code in Russian and French linguocultures). Bulletin of Tambov State University. Humanitarian sciences]. 9, 201—205. (In Russ.)
 11. Zhivago, N.A. (2018). Metaforizatsiya gastronomicheskoi deyatel’nosti v russkom yazyke [Metaphorization of gastronomic activity in the Russian language] [Author’s abstr. cand. filol. diss.]. Tomsk. (In Russ.)
 12. Ilyukhina, N.A. (2010). Metaforicheskii obraz v semasiologicheskoi interpretatsii [The metaphorical image in the semasiological interpretation]. Moscow: Flint Publ.; Nayka Publ. (In Russ.)
 13. Kapelyushnik, E.V. (2011). Kulinarnye obrazy, kharakterizuyushchiye mir cheloveka. Molodoi uchenyi
 14. [Culinary images that characterize the world of man. Young scientist]. 2, 207—214. (In Russ.)
 15. Karasik, V.I., Slyshkin, G.G. (2001). Lingvokognitivnyi kontsept kak yedinitsa issledovaniya. Metodologicheskiye problemy kognitivnoi lingvistiki [Linguistic cognitive concept as a unit of research. Methodological problems of cognitive linguistics]. Voronezh: Voronezh State University Publ. (In Russ.)
 16. Kovshova, M.L. (2008). Analiz frazeologizmov i kody kul’tury. Izvestiya RAN. Seriya literatury i yazyka [Analysis of phraseological units and codes of culture. Proceedings of the Russian Academy of Sciences. A series of literature and language]. 2 (67), 60—65. (In Russ.)
 17. Krasnykh, V.V. (2002). Etnopsikholingvistika i lingvokul’turologiya: kurs lektsii [Ethnopsycholinguistics and linguoculturology: a course of lectures]. Moscow: Gnosis Publ. (In Russ.)
 18. Krasnykh, V.V. (2003). «Svoi» sredi «chuzhikh»: mif ili real’nost’? [“Ours” among the “strangers”: myth or reality?]. Moscow: Gnosis Publ. (In Russ.)
 19. Kubryakova, E.S. (1992). Glagoly deystviya cherez ikh kognitivnyye kharakteristiki. Logicheskii analiz yazyka: Modeli deystviya [Verbs of action through their cognitive characteristics. Logical analysis of language: Action models]. Moscow. (In Russ.)
 20. Kustova, G.I., & Paducheva, E.V. (1994). Dictionary as a lexical database. Questions of linguistics. 4, 96—106. (In Russ.)
 21. Minskiy, M. (1979). Freymy dlya predstavleniya znanii [Frames for representation of knowledge]. Moscow: Energia Publ. (In Russ.)
 22. Natsional’nyi korpus russkogo yazyka [National Corpus of the Russian language]. Retrieved August 19, 2018 from www.rucorpora.ru.
 23. Tolstoi, N.I. (1995). Slavic antiquities: an ethnolinguistic dictionary. Vol. 1. Moscow: International Relations Publ. (In Russ.)
 24. Tolstoi, N.I. (2004). Slavic antiquities: an ethnolinguistic dictionary. Vol. 3. Moscow: International Relations Publ. (In Russ.)
 25. Tolstoi, N.I. (2009). Slavic antiquities: an ethnolinguistic dictionary. Vol. 4. Moscow: International Relations Publ. (In Russ.)
 26. Borovkova, A.V., Grekova, M.V., Zhivago, N.A., & Yurina E.A. (2015). Dictionary of Russian food metaphor. Vol. 1. Dishes and food stuffs. Tomsk: Tom. Univ. Publ. (In Russ.)
 27. Baldova, A.V., Grekova, M.V., Zhivago, N.A., & Yurina E.A. (2017). Dictionary of Russian food metaphor. Vol. 2. Gastronomic activity. Tomsk: Tom. Univ. Publ. (In Russ.)
 28. Sklyarevskaya, G.N. (2004). Metafora v sisteme yazyka [Metaphor in the system of language]. Saint Petersburg: Philological Faculty of St. Petersburg State University Publ. (In Russ.)
 29. Teliya, V.N. (1996). Russkaya frazeologiya. Semanticheskii, pragmaticheskii i lingvokul’turologicheskii aspekty [Russian phraseology. Semantic, pragmatic and linguocultural aspects]. Moscow: Languages of Russian culture Publ. (In Russ.)
 30. Tokarev, G.V. (2009). Lingvokul’turologiya: uchebnoe posobie [Lingvokulturologiya: textbook]. Tula: Tula. State. Ped. University of L.N. Tolstoy Publ. (In Russ.)
 31. Fillmore, Ch. (1988). Freymy i semantika ponimaniya. Novoe v zarubezhnoi lingvistike. Kognitivnye aspekty yazyka [Frames and Semantics of Understanding. New in Foreign Linguistics. Cognitive aspects of the language]. 23, 52—92. (In Russ.)
 32. Chudinov, A.P. (2001). Rossiya v metaforicheskom zerkale: kognitivnoye issledovaniye politicheskoi metafory (1991—2000) [Russia in the metaphorical mirror: a cognitive study of political metaphor (1991—2000)]. Perm. (In Russ.)
 33. Shestak, L.A. (2003). Russkaya yazykovaya lichnost’: kody obraznoi verbalizatsii tezaurusa [Russian language personality: codes of figurative verbalization of the thesaurus]. Volgograd: Peremena Publ. (In Russ.)
 34. Shaklein, V.M. (2012). Lingvokul’turologiya: traditsii i innovatsii [Lingvokulturologiya: traditions and innovations]. Moscow: Flinta Publ. (In Russ.)
 35. Yurina, E.A. (2005). Obraznyi stroi yazyka [An imaginative system of language]. Tomsk: Tom. State. Univ. Publ. (In Russ.)
 36. Yurina, E.A. (2013). Vkusnye metafory: pishchevaya traditsiya v zerkale yazykovykh obrazov [Delicious metaphors: food tradition in the mirror of language images]. Kokshetau: Keleshek Publ. (In Russ.)
 37. Yurina, E.A., Zhivago, N.A. (2015). Metaforizatsiya pogloshcheniya pishchi v obraznom stroye russkogo yazyka. Vestnik TGU. Filologiya [Metaphorization of food intake in the figurative system of the Russian language. Bulletin of TSU. Philology]. 3, 107—121. (In Russ.)
 38. Fillmore, Ch. (1968). The case for case. Universals in linguistic theory. London; Toronto.
 39. Gibbs, R. (1992). Categorization and metaphor understanding. Psychological Review. 99 (3), 572—575.
 40. Glucksberg, S. (2001). Understanding Figurative Language — From Metaphors to Idioms. N.Y.: Oxford University Press.
 41. Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press.

Copyright (c) 2018 Yurina E.A.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies