Word-building science in Russia in the XXI century

Cover Page

Cite item

Abstract

The article presents a review of scientific papers on word-formation and morphemics written in the beginning of the XXI century. Various aspects of modern word-formation science are examined: the study of morphemic and word-formation systems (derivational affixes, derived words, derivational types, methods of derivation, word-building nests) in structural-semantic, synchronic-diachronic, and dynamic aspects. Particular attention is paid to neology, which studies neologisms in socio-cultural, linguo-culturological and linguo-pragmatic aspects.

About the authors

Larisa Viktorovna Ratsiburskaya

Lobachevsky National Research State University of Nizhny Novgorod

Author for correspondence.
Email: racib@yandex.ru

Doctor of Philology, Professor, Head of the Department of Modern Russian Language and General Linguistics

27 Lenina Ave., Nizhny Novgorod, 603140, Russian Federation

References

 1. Abakumova, O.B. (2013). Poslovichnye koncepty v paremicheskom diskurse [Proverb concepts in paremic discourse]. [Author’s abstr. doct. phil. diss.]. Orel. (In Russ.)
 2. Abrosimova, L.S. (2015). Slovoobrazovanie v yazykovoi kategorizacii mira [Word-building in the language categorization of the world]. Rostov-on-Don: South Federal University Publ. (In Russ.)
 3. Belyaeva, M.Yu. (2017). Uzual’no-okkazional’nye slovoobrazovtael’nye gnezda s vershinamizoonimami [Usual-occasional word-building nests with zoonyms as their tops]. Theory and practice of onomastic and derivatological research (pp. 380–397). Maikop: Magarin O.G. Publ. (In Russ.)
 4. Denisova, E.S. (2008). Osobennosti rechevogo i mental’nogo funktsionirovaniya okkazional’nogo slova (na materiale gazetnogo diskursa) [The peculiarities of speech and mental functioning of an occasional word (on the material of newspaper discourse)]. Tomsk: Tomsk State University Publ. (In Russ.)
 5. Dmitrieva, O.I. (2005). Dinamicheskaya model’ russkoi glagol’noi prefi ksatsii [Dynamic model of Russian verbal prefi xation]. Saratov: SGU Publ. (In Russ.)
 6. Ermakova, O.P. (2015). Uchastie raznykh tipov konnotatsii v raznykh tipakh motivatsii [Different types of connotation in different motivation types]. Osm desyat: Collection of scientifi c articles on the 80th anniversary of I.S. Ulukhanova (pp. 38–45). Moscow: Azbukovnik Publ. (In Russ.)
 7. Fatkhutdinova, V.G., & Achaeva, M.S. (2014). Leksiko-slovoobrazovatel’nye gnezda parametricheskikh prilagatel’nyh v mezh”yazykovom sravnenii [Lexical and word-building nests of parametric adjectives in inter-language comparison]. Kazan: Kazan University Publ. (In Russ.)
 8. Gerd, A.S. (2004). Morfemika [Morphemics]. Saint Petersburg: Saint Petersburg University Publ. (In Russ.)
 9. Gridina, T.A. (2013). Yazykovaya igra v khudozhestvennom tekste [Language game in the artistic text]. Ekaterinburg: Ural State Pedagogical University Publ. (In Russ.)
 10. Il’yasova, S.V. (2002). Slovoobrazovatel’naya igra kak fenomen yazyka sovremennyh SMI [Word-building game as a language phenomenon in modern mass media]. Rostov-on-Don: Rostovsky University Publ. (In Russ.)
 11. Il’yasova, S.V. (2017). Yazykovaya igra s inoyazychnost’yu v yazyke sovremennykh rossiiskikh SMI [Language game with a foreign language word in modern Russian mass media]. Theory and practice of onomastic and derivatological research (pp. 423–439). Maikop: Magarin O.G. Publ. (In Russ.)
 12. Il’yasova, S.V., & Amiri, L.P. (2009). Yazykovaya igra v kommunikativnom prostranstve SMI i reklamy [Language game in the communicative space of mass media and advertising]. Moscow: Flinta: Nauka Publ. (In Russ.)
 13. Izotov, V.P. (2017). Okkazional’nye sposoby i priemy russkogo formoobrazovaniya i slovoobrazovaniya [Occasional methods and means of Russian infl ection and word-building]. The theory and practice of onomastic and derivatological research. Maikop: Magarin O.G. Publ. (In Russ.)
 14. Janko-Trinitskaya, N.A. (1968). Chlenimost’ osnovy russkogo slova [Divisibility of the Russian word stem]. Izvestiya AN SSSR OLYa, 27(6), 532–540. (In Russ.)
 15. Kad’kalova, E.P. (2007). K izucheniyu zakonov slovoproizvodstva. Agentivnye glagoly v russkom yazyke. Glagol’noe slovoobrazovatel’noe gnezdo v sovremennom russkom yazyke [On studying word-building laws: agentive verbs in the Russian language]. Saratov: Nauka Publ. (In Russ.)
 16. Kas’yanova, L.Yu. (2006). Vektory neologizatsii v sovremennom russkom yazyke [Neologization vectors in modern Russian language]. Astrakhan: Astrakhansky University Publ. (In Russ.)
 17. Kazak, M.Yu. (2004). Glagol’noe slovoobrazovatel’noe gnezdo v sovremennom russkom yazyke [Verbal word-building nest in modern Russian language]. Belgorod: Belgorodsky University Publ. (In Russ.)
 18. Kazak, M.Yu. (2004a). Integrativnaya teoriya slovoobrazovatel’nogo gnezda [Intergrative theory of a word-building nest]. Belgorod: Belgorodsky University Publ. (In Russ.)
 19. Khodunova, T.N. (2010). Slovoobrazovatel’noe gnezdo s vershinoi dvigat’: istoriya i sovremennoe sostoyanie [Word-building nest with the top “to move”: history and present state]. (Doctoral dissertation, Moscow). (In Russ.)
 20. Kopot’, L.V. (2008). Univerby v russkoi razgovornoi rechi: struktura i semantika [Univerbs in Russian colloquial speech: structure and semantics]. Maikop: Adyghe State University Publ. (In Russ.)
 21. Kotlyarova, E.N., Kryukova, S.V., & Shipitsyna, G.M. (2003). Otnositel’nye prilagatel’nye russkogo yazyka v semantiko-derivatsionnom i funktsional’nom aspektakh [Relative adjectives of the Russian language in semnatico-derivational and functional aspects]. Belgorod: Belgorodsky University Publ. (In Russ.)
 22. Kozinets, S.B. (2017). Slovar’ slovoobrazovatel’nykh metafor russkogo yazyka [The dictionary of word-building metaphors of the Russian language]. Moscow: Flinta Publ. (In Russ.)
 23. Krongauz, M.A. (2010). Igrovoi mekhanizm obrazovaniya slov [Game mechanism of word-building]. New phenomena in Slavic word formation: system and operation: Reports of the XI International Scientifi c Conference of the Commission on Slavic Word Formation at the International Committee of Slavists (pp. 364–375). Moscow: Moscow University Publ. (In Russ.)
 24. Kubryakova, E.S. (2004). Rol’ slovoobrazovaniya i proizvodnogo slova v obrabotke znanii [The role of word-building and a derived word in knowledge processing]. Language and knowledge. Moscow: Yazyki slavyanskoi kul’tury Publ. (In Russ.)
 25. Kulikova, E.G., & Svetlichnaya, N.O. (2015). Lingvopragmatika sovremennogo russkogo slovoobrazovaniya. Abbreviatsiya i dezabbreviatsiya [Linguopragmatics of modern Russian word-building. Abbreviation and disabbreviation]. Moscow: Flinta Publ. (In Russ.)
 26. Lopatin, V.V. (1975). Metaforicheskaya motivatsiya v russkom slovoobrazovanii [Metaphoric motivation in Russian word-building]. Actual problems of Russian word formation. I. Scientifi c notes. Tashkent: Ukituvchi Publ. (In Russ.)
 27. Lopatin, V.V., & Ulukhanov, I.S. (2016). Slovar’ slovoobrazovatel’nykh affi ksov sovremennogo russkogo yazyka [The dictionary of word-building affi xes of modern Russian language]. Moscow: Azbukovnik Publ. (In Russ.)
 28. Marinova, E.V. (2005). Visual neologisms: a new graphics of “old” words. Vestnik of Lobachevsky University of Nizhni Novgorod, 1(6), 127–132. (In Russ.)
 29. Mikhailova, I.D. (2012). Slovoobrazovatel’nye gnezda so svyazannymi vershinami i ikh prezentatsiya v slovaryakh [Word-building nests with bound words at the tops and their presentation in dictionaries]. Russian language and the problems of modern education: a collection of scientifi c articles (pp. 262–275). Arkhangelsk: IPU SAFU Publ. (In Russ.)
 30. Miloslavskii, I.G. (2018). On linguistic sources providing speech production. The Moscow University Herald, 4, 21–36. (In Russ.)
 31. Mineeva, Z.I. (2017). Aktivnye protsessy v derivatsii neoagentivov v sovremennom russkom yazyke (1960–2016 gg.): strukturno-semanticheskii i pragmaticheskii aspekty [Active processes in deriving neoagentives in modern Russian word-building (1960–2016): structuralsemantic and pragmatic aspects]. (Doctoral dissertation, Nizhniy Novgorod). (In Russ.)
 32. Namitokova, R.Yu. (2015). Avtorskie novoobrazovaniya: struktura i funktsionirovanie (na materiale russkoi poezii vtoroi poloviny XX veka) [Author’s neologisms: structure and functioning (on the material of Russian poetry of the second half of the XX century)]. Maikop: AGU Publ. (In Russ.)
 33. Nefl yasheva, I.A. (2017). Okkazional’noe slovo kak yavlenie postmodernistskoi ehstetiki [Occasional word as a phenomenon of postmodern aesthetics]. Theory and practice of onomastic and derivatological research (pp. 324–345). Maikop: Magarin O.G. Publ. (In Russ.)
 34. Nemchenko, V.N. (2008). Vvedenie v yazykoznanie: uchebnik dlya vuzov [Introduction to linguistics: textbook for higher educational establishments]. Moscow: Drofa Publ. (In Russ.)
 35. Nikolaev, G.A. (2015). Aktivnye protsessy v russkom slovoobrazovanii (na rubezhe XX–XXI vekov) [Active processes in Russian word-building (at the turn of XX–XXI centuries)]. New phenomena in Slavic word formation: system and operation: Reports of the XI International Scientifi c Conference of the Commission on Slavic Word Formation at the International Committee of Slavists (pp. 220–227). Moscow: Moscow University Publ. (In Russ.)
 36. Nikolina, N.A. (2015). Neologisms-intertextemes in modern artistic speech. Vestnik of Lobachevsky University of Nizhni Novgorod, 2, 493–495. (In Russ.)
 37. Nikolina, N.A. (2016). Aktivnye processy v sfere usecheniya [Active processes in word abridgement]. B.N. Golovin’s scientifi c heritage in the light of actual problems of modern linguistics (on the 100th anniversary of the birth of B.N. Golovin): Collection of articles on the materials of the International Scientifi c Conference (pp. 336–339). Nizhniy Novgorod: DEKOM Publ. (In Russ.)
 38. Nikolina, N.A., & Raciburskaya L.V. (2013). Sovremennyi russkii yazyk. Morfemika [Modern Russian language. Morphemics]. Moscow: Flinta Nauka Publ. (In Russ.)
 39. Nikolina, N.A., Frolova, E.A., & Litvinova, M.M. (2005). Slovoobrazovanie sovremennogo russkogo yazyka: uchebnoe posobie [Word-building of modern Russian language: textbook]. Moscow: Akademiya Publ. (In Russ.)
 40. Norman, B.Yu. (2009). Lingvisticheskaya pragmatika (na materiale russkogo i drugikh slavyanskikh yazykov) [Linguistic pragmatics (on the material of Russian and other Slavic languages]. Minsk: BGU Publ. (In Russ.)
 41. Ogol’tseva, E.V. (2006). Obraznoe znachenie v sisteme otsubstantivnoi derivatsii (strukturnosemanticheskii aspekt) [Figurative meaning in the system of substantival derivation (structural-semantic aspect)]. Moscow: Prometei Publ. (In Russ.)
 42. Ogol’tseva, E.V. (2007). Obraznyi potentsial russkogo otsubstantivnogo slovoobrazovaniya (funktsional’no-pragmaticheskii aspekt) [Figurative potential of Russian denominative word-building (functional-pragmatic aspect)]. Moscow: Prometei Publ. (In Russ.)
 43. Ol’shanskii, O.E. (1990). Simplifi cation phases in the Russian language. Philological sciences, 3, 63–69. (In Russ.)
 44. Panov, M.V. (1975). O stepenyakh chlenimosti slova [On the degrees of word divisibility]. The development of modern Russian language. 1972. Word-formation. Word splitting. Moscow. (In Russ.)
 45. Petrova, N.E., & Ratsiburskaya, L.V. (2011). Yazyk sovremennykh SMI: sredstva rechevoi agressii [The language of modern mass media: means of speech aggression]. Moscow: Flinta: Nauka Publ. (In Russ.)
 46. Petrova, Z.Yu. (2015). Rol’ slovoobrazovaniya v razvitii obraznykh parallelei v yazyke khudozhestvennoi literatury [The role of word-building in the development of fi gurative parallels in the language of artistic texts]. Osm desyat: Collection of scientifi c articles on the 80th anniversary of I.S. Ulukhanova (pp. 155–177). Moscow: Azbukovnik Publ. (In Russ.)
 47. Petrukhina, E.V. (2010). Vozmozhnosti, funktsii i konkurenty slovoproizvodstva v sovremennom russkom yazyke [Possibilities, functions and competitors of word-building in modern Russian language]. New phenomena in Slavic word formation: system and operation: Reports of the XI International Scientifi c Conference of the Commission on Slavic Word Formation at the International Committee of Slavists (pp. 424–443). Moscow: Moscow University Publ. (In Russ.)
 48. Plotnikova, L.I. (2003). Slovotvorchestvo kak fenomen yazykovoi lichnosti [Word creativity as a phenomenon of linguistic personality]. Belgorod: Belgorodsky University Publ. (In Russ.)
 49. Plotnikova, L.I. (2017). Leksicheskie novoobrazovaniya v russkom yazyke: raznoaspektnyi analiz [Lexical neologisms in the Russian language: multifarious analysis]. Theory and practice of onomastic and derivatological research (pp. 304–323). Maikop: Magarin O.G. Publ. (In Russ.)
 50. Popova, T.V. (2013). Kreolizovannye derivaty kak element russkoi pis’mennoi kommunikatsii rubezha XX–XXI vv. [Creolized derivatives as elements of Russian written communication on the turn of XX–XXI centuries]. Lingvistika kreativa – 1 [Linguistic creativity – 1]. Ekaterinburg: Ural State Pedagogical University Publ. (In Russ.)
 51. Popova, T.V., Ratsiburskaya, L.V., & Gugunava, D.V. (2005). Neologiya i neografi ya sovremennogo russkogo yazyka [Neology and neography of modern Russian language]. Moscow: Flinta: Nauka Publ. (In Russ.)
 52. Radbil’, T.B., & Ratsiburskaya, L.V. (2017). Word-building innovations based on borrowed elements in modern Russian language: linguo-culturological aspect. The World of Russian Word, 2, 33–39. (In Russ.)
 53. Radbil’, T.B., & Ratsiburskaya, L.V. (2018). Linguoculturological peculiarities of derivational processes in the Russian language. Russian language abroad, 3, 43–50. (In Russ.)
 54. Radbil’, T.B., Ratsiburskaya, L.V., & Bakich, N.A. (2018). Socio-cultural, linguo-cognitive and linguo-pragmatic aspects of modern word-building processes. Moscow State University Bulletin. Series 9. Philology, 2, 127–155. (In Russ.)
 55. Radbil’, T.B., Ratsiburskaya, L.V., Shchenikova, E.V., Bakich, N.A., Toropkina V.A., & Zhdanova E.A. (2018). Sotsiokul’turnye i lingvopragmaticheskie aspekty sovremennykh slovoobrazovatel’nykh protsessov [Socio-cultural and linguo-pragmatic aspects of modern wordformation processes]. Moscow: Flinta: Nauka Publ. (In Russ.)
 56. Ratsiburskaya, L.V. (2003). Novoobrazovaniya kak sredstvo ekspressivizatsii tekstov nizhegorodskikh SMI [Neologisms as a means of expressivization in Nizhny Novgorod mass media texts]. Province life as a phenomenon of Russian spirituality. Nizhny Novgorod: Vektor-TiS Publ. (In Russ.)
 57. Ratsiburskaya, L.V. (2009). Slovar’ unikal’nykh morfem [The dictionary of unique morphemes]. Moscow: Flinta Publ. (In Russ.)
 58. Ratsiburskaya, L.V. (2015). Okkazional’nye sposoby derivatsii v tekstakh sovremennykh rossiiskikh SMI [Occasional derivational methods in the texts of modern Russian mass media]. Osm desyat: Collection of scientifi c articles on the 80th anniversary of I.S. Ulukhanova (pp. 175–185). Moscow: Azbukovnik Publ. (In Russ.)
 59. Ratsiburskaya, L.V. (2017). Ekspressivnye sposoby slovoobrazovaniya v sovremennom mediinom slovotvorchestve [Expressive methods of word-building in modern media wordcreation]. Theory and practice of onomastic and derivatological research (pp. 414–422). Maikop: Magarin O.G. Publ. (In Russ.)
 60. Ratsiburskaya, L.V., & Toropkina, V.A. (2015). Language and speech means of negative evaluation of political events in media texts. Journalist. Social communications, 1–2 (17–18), 115–125. (In Russ.)
 61. Ratsiburskaya, L.V., & Toropkina, V.A. (2016). Derivational means of impact on a reader in publicistic discourse. Bulletin of Chelyabinsk State university, 12(394), 78–81. (In Russ.)
 62. Ratsiburskaya, L.V., Samylicheva, N.A., & Shumilova, A.V. (2015). Spetsifi ka sovremennogo mediinogo slovotvorchestva: uchebnoe posobie [The specifi city of modern media word-creation: manual]. Moscow: Flinta: Nauka Publ. (In Russ.)
 63. Samylicheva, N.A. (2011). Expressiveness as a basic feature of occasional words. Vestnik of Lobachevsky University of Nizhni Novgorod, 4(1), 354–360. (In Russ.)
 64. Sannikov, V.Z. (2002). Russkii yazyk v zerkale yazykovoi igry [The Rissian language in the mirror of language game]. Moscow: Yazyki slavyanskoi kul’tury Publ. (In Russ.)
 65. Sen’ko, E.V. (2007). Neologizatsiya v sovremennom russkom yazyke kontsa KhKh veka: mezhurovnevyi aspekt [Neologization in modern Russian language at the end of the XXI century: interlevel aspect]. Saint Petersburg: Nauka Publ. (In Russ.)
 66. Shirshov, I.A. (1995). The types of word-building motivation. Philological sciences, 1, 41–54. (In Russ.)
 67. Shirshov, I.A. (1996). The boundaries of the word-building nest. Philological sciences, 5, 43–55. (In Russ.)
 68. Shirshov, I.A. (1997). The types of word derivation in the Russian language. Philological sciences, 5, 55–66. (In Russ.)
 69. Shirshov, I.A. (1999). Teoreticheskie problemy gnezdovaniya [The theoretical problems of nestbuilding]. Moscow: Prometei Publ. (In Russ.)
 70. Shirshov, I.A. (2004). Tolkovyi slovoobrazovatel’nyi slovar’ russkogo yazyka: kompleksnoe opisanie russkoi leksiki i slovoobrazovaniya [Explanatory word-building dictionary of the Russian language: Complex description of the Russian lexis and word-building]. Moscow: AST Publ., Astrel’ Publ., Russkie slovari Publ., Ermak Publ. (In Russ.)
 71. Sidorova, T.A. (2007). Problema motivirovannosti slov frazeologizirovannoi morfemnoi struktury v sovremennom russkom yazyke: sistemno-funktsional’nyi i kognitivnyi aspekty [The problem of motivation of words with phraseological morphemic structure in modern Russian language: systemic-functional and cognitive aspects]. (Doctoral dissertation, Nizhny Novgorod). (In Russ.)
 72. Stakheeva, A.V. (2008). Abbreviatsiya: slovoproizvodstvo i slovotvorchestvo: na materiale russkogo yazyka kontsa XX – nachala XXI veka. [Abbreviation: word-building and wordcreation: on the material of the Russian language at the end of the XX – the beginning of the XXI centuries]. [Candidate dissertation, Rostov-na-Donu]. (In Russ.)
 73. Sukhanova, I.Yu. (2005). Slovoobrazovatel’nye gnezda s vershinoi-inoyazychnym slovom: na materiale russkoi leksiki rubezha XX–XXI vv. [Word-building nests with foreign words in the top: on the material of Russian lexis at the turn of the XX–XXI centuries]. [Candidate dissertation, Samara]. (In Russ.)
 74. Tikhonov, A.N. (1971). Problemy sostavleniya gnezdovogo slovoobrazovatel’nogo slovarya russkogo yazyka [The problems of compiling a nest-based word-building dictionary of the Russian language]. Samarkand Publ. (In Russ.)
 75. Tikhonov, A.N. (1985). Slovoobrazovatel’nyi slovar’ russkogo yazyka: v 2 t. [Word-building dictionary of the Russian language: in 2 vols]. Moscow: AST Publ. (In Russ.)
 76. Ulukhanov, I.S. (1992). O stepenyakh slovoobrazovatel’noi motivirovannosti slov [On the degrees of word-building motivation of the words]. The issues of linguistics, 5, 74–90. (In Russ.)
 77. Ulukhanov, I.S. (2008). Edinitsy slovoobrazovatel’noi sistemy russkogo yazyka i ikh leksicheskaya realizatsiya [The units of the word-building system of the Russian language and their lexical realization]. Moscow: LESI Publ. (In Russ.)
 78. Ulukhanov, I.S. (2012). Istoricheskoe slovoobrazovanie. Istoricheskaya leksikologiya [Historical word-building. Historical lexicology]. Moscow: LEKRUS Publ. (In Russ.)
 79. Ulukhanov, I.S. (2017). Glagol’noe slovoobrazovanie sovremennogo russkogo yazyka [Verb word-building of modern Russian language]. Moscow: Azbukovnik Publ. (In Russ.)
 80. Valgina, N.S. (2001). Aktivnye processy v sovremennom russkom yazyke [Active processes in modern Russian language]. Moscow: Logos Publ. (In Russ.)
 81. Vendina, T.I. (1998). Russkaya yazykovaya kartina mira skvoz’ prizmu slovoobrazovaniya (makrokosm) [Russian language worldview in the aspect of word-building (macrospace)]. Moscow: Indrik Publ. (In Russ.)
 82. Vinogradova, V.N. (2010). Poeticheskoe slovoobrazovanie kak faktor poyavleniya innovatsii v yazyke [Poetic word-building as a factor of innovation in the language]. New phenomena in Slavic word formation: system and operation: Reports of the XI International Scientifi c Conference of the Commission on Slavic Word Formation at the International Committee of Slavists (pp. 142–147). Moscow: Moscow University Publ. (In Russ.)
 83. Volokhina, G.A., & Popova, Z.D. (2006). Russkie glagol’nye suffi ksy: semantika, funktsii [Russian verb suffi xes: semantics, functions]. Voronezh: Istoki Publ. (In Russ.)
 84. Vtorye grigor’evskie chteniya. Neologiya kak problema lingvisticheskoi poehtiki: tezisy dokladov mezhdunarodnoi nauchnoi konferencii (14–16 marta 2018 g.) [Second Grigoriev readings. Neology as a problem of linguistic poetics: International scientifi c conference abstracts]. (2018). Moscow: Azbukovnik Publ. (In Russ.)
 85. Zemskaya, E.A. (1973). Sovremennyi russkii yazyk. Slovoobrazovanie [Modern Russian language. Word-building]. Moscow: Prosveshchenie Publ. (In Russ.)
 86. Zemskaya, E.A. (1981). Slovoobrazovanie [Word-building]. Modern Russian language. Moscow: Vysshaya shkola Publ. (In Russ.)
 87. Zemskaya, E.A. (2004). Yazyk kak deyatel’nost’. Morfema. Slovo. Rech’ [Language as activity. Morpheme. Word. Speech]. Moscow: Yazyki slavyanskoi kul’tury Publ. (In Russ.)
 88. Zemskaya, E.A., & Rudnik-Karvatova, E.H. (2010). Novye yavleniya v slovoobrazovanii russkogo i pol’skogo yazykov na rubezhe XX–XXI vekov [New phenomena in word-building of Russian and Polish languages at the turn of XX–XXI centuries]. New phenomena in Slavic word formation: system and operation: Reports of the XI International Scientifi c Conference of the Commission on Slavic Word Formation at the International Committee of Slavists. Moscow: Moscow University Publ. (In Russ.)

Copyright (c) 2019 Ratsiburskaya L.V.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies