The phenomenon of metaphor in Russian language studies: from the past to the future

Cover Page

Cite item

Abstract

The article analyzes the tendencies in scientific views on metaphor in Russian language studies in the past and present with a forecast for the future. Different stages in the study of metaphor, starting from traditional rhetorical approach, going back to ancient rhetorics, to the recognition of the interdisciplinary status of metaphor as one of the universals of language and thinking, the mechanism of generating meanings in the continuum from word to text are identified and described. The author uses methods of explanatory analytical description, critical analysis, generalization, systematization and classification basing on works of leading representatives of traditional and modern Russian language studies (M.V. Lomonosov, A.A. Potebnya, A.N. Baranov, O.N. Laguta, V.A. Maslova, A.P. Chudinov, etc.). The prospects of linguometaphorology (linguistic study of metaphor) as an independent direction of modern linguistics interacting with text/discourse linguistics, cognitive linguistics, psycholinguistics, cultural linguistics and other relevant branches of modern linguistics are noted in the article.

About the authors

Sergei B Kurash

Mozyr State Pedagogical University named after I.P. Shamyakin

Author for correspondence.
Email: text2005@mail.ru

Candidate of Philology, Associate Professor of the Belarusian and Russian Philology Department, Head of the Scientific and Methodological Center of Russian Studies in Mozyr State Pedagogical University named after I.P. Shamyakin (Mozyr, Republic of Belarus). Sphere of scientific interests: linguometaphorology, text linguistics, ethnolinguistics, cognitive linguistics, applied linguistics. Author and co-author of over 230 scientific publications, including 3 monographs

28 Studencheskaya St., Mozyr, 247760, Republic of Belarus

References

 1. Alekseeva, L.M., & Mishlanova, S.L. (2016). Permskaya shkola metafory [Perm school of metaphor]. Vestnik Permskogo universiteta. Rossiiskaya i zarubezhnaya filologiya [Bulletin of Perm University. Russian and foreign philology], 3(35), 122-133. (In Russ.)
 2. Baranov, A.N., & Karaulov, Yu.N. (1991). Russkaya politicheskaya metafora. Materialy k slovaryu [Russian political metaphor. Materials for the dictionary]. Мoscow: Russian language institute of Academy of sciences of the USSR Publ. (In Russ.)
 3. Belozerova, N.N. (2001). Semiolingvisticheskie aspekty integrativnoi poetiki (na materiale russkikh, angliiskikh i irlandskikh khudozhestvennykh tekstov) [Semiolinguistic aspects of integrative poetics (on the material of Russian, English and Irish literary texts)] (Doctoral dissertation). Tyumen. (In Russ.)
 4. Chernigovskaya, T.V., & Deglin, V.L. (1986). Metaforicheskoe i sillogisticheskoe myshlenie kak proyavlenie funkcional’noi asimmetrii mozga [Metaphorical and syllogistic thinking as a manifestation of functional asymmetry of the brain]. Uchjonye zapiski Tartuskogo universiteta: trudy po znakovym sistemam [Scientific notes of the University of Tartu: works on sign systems], 19, 68-84. (In Russ.)
 5. Chudinov, A.P. (2001). Rossiya v metaforicheskom zerkale: kognitivnoe issledovanie politicheskoi metafory (1991-2000) [Russia in the metaphorical mirror: cognitive study of political metaphor (1991-2000)]. Yekaterinburg: USU Publ. (In Russ.)
 6. Freidenberg, O.M. (1998). Mif i literatura drevnosti [Myth and literature of antiquity]. Мoscow: “Vostochnaya literatura” of the RAS Publ. (In Russ.)
 7. Fridrikh, S.A. (1971). Metafora v sisteme tropov (na materiale sovremennogo anglijskogo yazyka) [Metaphor in the system of tropes (on the material of modern English language)] (Author’s abstr. Cand. Philol. Diss.). Kalinin. (In Russ.)
 8. Grigor’ev, V.P. (1979). Poetika slova: na materiale russkoi sovetskoi poezii [Poetics of the word: on the material of Russian soviet poetry]. Мoscow: Nauka Publ. (In Russ.)
 9. Ivanyuk, B.P. (1998). Metafora i proizvedenie (strukturno-tipologicheskii, istoriko-tipologicheskii i pragmaticheskii aspekty issledovaniya) [Metaphor and the piece of writing (structural and typological, historical and typological, pragmatic aspects of study)]. Chernivtsi: Ruta Publ. (In Russ.)
 10. Khakhalova, S.A. (1997). Kategoriya metaforichnosti: formy, sredstva vyrazheniya, funkcii [Metaphorical category: forms, means of expression, functions] (Doctoral dissertation). Irkutsk. (In Russ.) Kovtunova, I.I. (1986). Poeticheskii sintaksis [Poetic syntax]. Мoscow: Nauka Publ. (In Russ.)
 11. Kuliev, G.G. (1987). Metafora i nauchnoe poznanie [Metaphor and scientific knowledge]. Baku: Elm Publ. (In Russ.)
 12. Kurash, S.B. (2001). Metafora i ejo predely: mikrokontekst - tekst - intertekst [Metaphor and its limits: microcontext - text - intertext]. Mozyr’: Mozyr State Pedagogical Institute Publ. (In Russ.)
 13. Lakoff D., & Dzhonson, M. (1990). Metafory, kotorymi my zhivem [The metaphors we live by]. Teoriya metafory: sbornik statei [Theory of metaphor: collection of papers], 387-415. Мoscow: Progress Publ. (In Russ.)
 14. Laguta, O.N. (2003). Metaforologiya: teoreticheskie aspekty. [Metaphorology: theoretical aspects]. Novosibirsk: NSU Publ. (In Russ.)
 15. Lomonosov, M.V. (1952). Polnoe sobranie sochinenii. V 11 t. T. 7. Trudy po filologii, 1739-1758 gg. [Complete collection of works. In 11 vols. Vol. 7. Works on Philology, 1739-1758]. Мoscow, Leningrad: Academy of Sciences of the USSR Publ. (In Russ.)
 16. Lotman, Yu.M. (1964). Lektsii po struktural’noi poetike. І. Vvedenie, teoriya stikha [Lectures on structural poetics. I. Introduction, theory of verse]. Trudy po znakovym sistemam, I. Vypusk 160. [Works on sign systems. I. Issue 160]. Tartu: TSU Publ. (In Russ.)
 17. Lotman, Yu.M. (1992). Izbrannye stat’i. V 3 t. T. 1. Stat’i po semiotike i tipologii kul’tury [Selected articles. In 3 vols. Vol. 1. Articles on semiotics and typology of culture], 25-34. Tallinn: Aleksandra Publ. (In Russ.)
 18. Maslova, V.A. (2001). Lingvokul’turologiya: uchebnoe posobie [Cultural linguistics: manual]. Мoscow: Academiya Publ.
 19. Maslova, V.A. (1996). Priroda glazami russkih i belorusov [Nature through the eyes of the Russians and Belarusians]. Vesnіk Vіcebskaga dzyarzhaynaga ynіversіteta [Bulletin of Vitebsk State University], (1), 71-75. (In Russ.)
 20. Maslova, V.A. (2018). Osnovnye tendentsii i printsipy sovremennoi lingvistiki [The main trends and principles of modern linguistics]. Vestnik RUDN. Seriya: Russkii i inostrannye yazyki i metodika ikh prepodavaniya [Bulletin of Peoples’ Friendship University of Russia. Series: Russian and foreign languages and methods of teaching], 16(2), 172-190. (In Russ.)
 21. Murzin, L.N. (1972). Obrazovanie metafor i metonimii kak rezul’tat derivatsii predlozheniya (k postanovke voprosa) [The formation of metaphors and metonyms as a result of sentence derivation (to the formulation of the question)]. Aktual’nye problemy leksikologii i leksikografii: sbornik statei [Actual problems of lexicology and lexicography: collection of papers]. Perm: PSU Publ. (In Russ.)
 22. Nekrasova, E.A. (1975). Metafora i ee okruzhenie v khudozhestvennoi rechi [Metaphor and its context in artistic speech]. Slovo v russkoi sovetskoi poezii: sbornik statei [Word in Russian soviet poetry: collection of papers]. Мoscow: Nauka Publ. (In Russ.)
 23. Ogan’yan, A.M. (2006). Metafora kak osnovnoi trop poeticheskoi rechi: na materiale angloyazychnoi pojezii XX veka [Metaphor as the main trope in poetic speech: on the material of English poetry of the XX century] (Doctoral dissertation). Мoscow. (In Russ.)
 24. Pishchal’nikova, V.A. (1992). Problema smysla khudozhestvennogo teksta: psikholingvisticheskii aspect [The problem of the meaning of an artistic text: psycholinguistic aspect]. Novosibirsk: Novosibirsk University Publ. (In Russ.)
 25. Potebnya, A.A. (1990). Teoreticheskaya poetika [Theoretical poetics]. Мoscow: Vysheishaya shkola Publ. (In Russ.)
 26. Richards, A.A. (1990). Filosofiya ritoriki [Philosophy of rhetoric]. Teoriya metafory: sbornik statei [Theory of metaphor: collection of papers]. Мoscow: Progress Publ. (In Russ.)
 27. Ryn’kov, L.N. (1975). Imennye metaforicheskie slovosochetaniya v yazyke khudozhestvennoi literatury ХIХ v. (poslepushkinskii period) [Metaphorical nominative phrases in the language of fiction of the ХIХ century (post-Pushkin period)]. Chelyabinsk: Yuzhno-Ural’skoe knizhnoe Publ. (In Russ.)
 28. Shatunovskii, I.B. (1976). Sposoby povysheniya informativnosti v khudozhestvennom tekste (metafora i informatsiya) [Ways of increasing informational content in an artistic text (metaphor and information)]. Voprosy russkogo i obshhego jazykoznaniya: sbornik nauchnykh trudov [Questions of Russian and general linguistics: collection of papers], (519), 62-70. Tashkent: TSU Publ. (In Russ.)
 29. Simashko, T.V., & Litvinova, M.N. (1993). Kak obrazuetsya metafora (derivacionnyi spect) [How is the metaphor formed (derivational aspect)]. Perm: PSU Publ. (In Russ.)
 30. Teliya, V.N. (1990). Nominatsiya [Nomination]. Lingvisticheskii entsiklopedicheskii slovar’ [Linguistic encyclopaedic dictionary]. Мoscow: Sovetskaya entsiklopediya Publ. (In Russ.)
 31. Tolochin, I.V. (1996). Metafora i intertekst v angliiskoi poezii [Metaphor and intertext in English poetry]. Saint Petersburg: SPU Publ. (In Russ.)
 32. Vardzelashvili, Zh. (2000). Metaforicheskaya kartina mira v russkom yazyke [Metaphorical picture of the world in Russian] (Author’s abstr. Cand. Philol. Diss.). Tbilisi. (In Russ.)
 33. Veselovskii, A.N. (1989). Istoricheskaya poetika [Historical poetics]. Мoscow: Vysshaya shkola Publ. (In Russ.)
 34. Yakobson, R.O. (1990). Dva aspekta yazyka i dva tipa afaticheskih narushenii [Two aspects of language and two types of aphatic disorders]. Teoriya metafory: sbornik statei [Theory of metaphor: collection of papers]. Мoscow: Progress Publ. (In Russ.)
 35. Yakobson, R.O. (1975). Lingvistika i poetika [Linguistics and poetics]. Strukturalizm: “za” i “protiv”: sbornik statei [Structuralism: “pros” and “cons”: collection of papers]. Мoscow: Progress Publ. (In Russ.)

Copyright (c) 2019 Kurash S.B.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies