To the word with love: dedicated to the anniversary of professor V.A. Maslova

Cover Page

Cite item

Abstract

The article presents a brief essay on the scientific biography and academic career of V.A. Maslova, Doctor of Philology, Professor of the Department of German Philology of Vitebsk State University named after P.M. Masherov. Valentina Maslova is one of the best-known modern Russian linguists. She is the author of more than 700 works including classic textbooks. The sphere of V.A. Maslova’s scientific interests includes cultural linguistics, cognitive linguistics, linguistic text analysis, language philosophy, etc. Valentina Maslova has been the leader of Vitebsk school of cultural linguistics for more than 20 years. Within this period there have been implemented several funded scientific projects, PhD theses and a doctoral thesis.

About the authors

Anton A Lavitski

Vitebsk State University named after P.M. Masherov

Author for correspondence.
Email: anton_lavitski@mail.ru

PhD (Philology), Associate Professor, Head of Germanic Department of Vitebsk State University named after P.M. Masherov (Vitebsk, Republic of Belarus). Research interests: legal linguistics, psycholinguistics, media linguistics, cultural linguistics. The author of more than 70 scientific works

33 Moskovsky Ave., Vitebsk, 210038, Republic of Belarus

References

 1. Maslova V. Linguistic-Culture: a Russian Picture of the World // translated by Alfred Santos. Russian Academic Translations, 2018. 236 p.
 2. Maslova, V.A. (1989). K postroeniyu psiholingvisticheskoj modeli konnotacii [On constructing a psycholinguistic model of connotation]. Voprosy yazykoznaniya, (1), 108-120. (In Russ.)
 3. Maslova, V.А. (1997). Lingvisticheskii analiz ekspressivnosti khudozhestvennogo teksta: uchebnoe posobie dlya studentov vuzov [Linguistic analysis of expressiveness in a literary text: manual for university students]. Minsk: Vysheishaya shkola Publ. (In Russ.)
 4. Maslova, V.А. (1997a). Vvedenie v lingvokul’turologiyu: uchebnoe posobie [Introduction to cultural linguistics: manual]. Moscow: Nasledie Publ. (In Russ.)
 5. Maslova, V.А. (1999). Filologicheskii analiz poeticheskogo teksta [Philological analysis of a poetic text]. Minsk: Vysheishaya shkola Publ. (In Russ.)
 6. Maslova, V.А. (2000). Filologicheskii analiz khudozhestvennogo teksta: posobie dlya studentov filologicheskikh spetsial’nostei vuzov [Philological analysis of a literary text: manual for studentsphilologists]. Minsk: Universitetskae Publ. (In Russ.)
 7. Maslova, V.А. (2001). Lingvokul’turologiya: uchebnoe posobie dlya studentov vuzov [Cultural linguistics: manual for university students]. Moscow: Akademiya Publ. (In Russ.)
 8. Maslova, V.А. (2004a). Homo lingualis v culture [Homo lingualis in the culture]. Vitebsk: VSU Publ. (In Russ.)
 9. Maslova, V.А. (2004b). Vvedenie v kognitivnuyu lingvistiku: uchebnoe posobie [Introduction to cognitive linguistics: manual]. Moscow: Flinta Publ. (In Russ.)
 10. Maslova, V.А. (2004v). Kognitivnaya lingvistika: uchebnoe posobie [Cognitive linguistics: manual]. Minsk: TetraSistems Publ. (In Russ.)
 11. Maslova, V.А. (2004g). Poet i kul’tura: kontseptosfera Mariny Tsvetaevoi: uchebnoe posobie [The poet and the Culture: the concept sphere of Marina Tsvetaeva: manual]. Moscow: Flinta Publ. (In Russ.) Maslova, V.А. (2006). Russkaya poeziya XX veka. Lingvokul’turologicheskii vzglyad: uchebnoe posobie [The 20th century Russian poetry. Cultural linguistic view: manual]. Minsk: Vysheishaya shkola Publ. (In Russ.)
 12. Maslova, V.A. (2008). Politicheskij diskurs: yazykovye igry ili igry v slova? [Political discourse: language games or word games?]. Politicheskaya lingvistika [Political linguistics], 1 (24), 43-47 (In Russ.)
 13. Maslova, V.А. (2008). Sovremennye napravleniya v lingvistike: uchebnoe posobie [Modern directions in linguistics: manual]. Moscow: Akademiya Publ. (In Russ.)
 14. Maslova, V.A. (2010). Nacional’nye cennosti i yazyk: duhovnyj kod kul’tury [National values and the language: spiritual code of culture]. Lіngvіstyka [Linguistics], 2 (20), 19-30. (In Russ.)
 15. Maslova, V.A. (2011). Koncepty i cennosti: soderzhanie ponyatij, yazykovaya reprezentaciya [Concepts and values: the content of concepts, language representation]. Uchenye zapiski Tavricheskogo nacional’nogo universiteta imeni V.I. Vernadskogo, 24 (2-3), 383-387. (In Russ.)
 16. Maslova, V.А. (2011). Natsional’nyi kharakter skvoz’ prizmu yazyka [National character through the prism of language]. Vitebsk: VSU Publ. (In Russ.)
 17. Maslova, V.A. (2011). Znachenie i smysl v poehticheskom tekste [Meaning and sense in the poetic text]. Vestnik Severo-Osetinskogo gosudarstvennogo universiteta imeni Kosta Levanovicha Hetagurova [Bulletin of North Ossetian State University named after K.L. Khetagurov], 1, 162-166. (In Russ.)
 18. Maslova, V.A. (2012). Koncept kak sposob izucheniya kul’tury cherez yazyk [Concept as a means of studying culture through language]. Aktual’nye problemy filologii i pedagogicheskoj lingvistiki [Actual problems of philology and pedagogical linguistics], 14, 20-25. (In Russ.)
 19. Maslova, V.A. (2012). Poehticheskaya lingvistika kak “stiranie granic mezhdu naukoj i iskusstvom” (Yu.S. Stepanov) [Poetic linguistics “erasing the boundaries between science and art” (Yu.S. Stepanov)]. Kritika i semiotika [Criticism and semiotics], 17, 138-148. (In Russ.)
 20. Maslova, V.A. (2013). Vneshnost’ zhenshchiny v russkom yazykovom soznanii: gendernyj aspect [Woman appearance in Russian linguistic consciousness: gender aspect]. Gendernaya lingvistika [Gender linguistics]. Pavlodar, 130-145. (In Russ.)
 21. Maslova, V.A. (2014). Lingvokul’turologiya kak nauka o naibolee kul’turonosnyh yazykovyh sushchnostyah [Cultural linguistics as the science of the most culture-bearing linguistic entities]. Aktual’nye problemy filologii i pedagogicheskoj lingvistiki [Actual problems of philology and pedagogical linguistics]. 16, 78-90. (In Russ.)
 22. Maslova, V.А. (2014). Kognitivnyi i kommunikativnyi aspekty khudozhestvennogo teksta [Cognitive and communicative aspects of a literary text]. Vitebsk: VSU Publ. (In Russ.)
 23. Maslova, V.А. (2016a). Lingvisticheskii analiz teksta. Ekspressivnost’: uchebnoe posobie dlya bakalavriata i magistratury [Linguistic text analysis. Expressiveness: manual for bachelors and masters]. Moscow: Jurajt Publ. (In Russ.)
 24. Maslova, V.А. (2016b). Poeticheskii tekst: novye podkhody i resheniya: uchebnoe posobie [A poetic text: new approaches and solutions: manual]. Moscow: Flinta Publ. (In Russ.)
 25. Maslova, V.А., & Pimenova, M.V. (2016). Kody lingvokul’tury: uchebnoe posobie [Codes of linguistic culture: manual]. Moscow: Flinta Publ. (In Russ.)
 26. Maslova, V.А. (2017). Slavyanskie tsennosti v kommunikativnom prostranstve regionov [Slavic values in the regional communicative space]. Minsk: Entsiklopediks Publ. (In Russ.)
 27. Maslova, V.А. (2018). Filologicheskii analiz khudozhestvennogo teksta: uchebnoe posobie dlya akademicheskogo bakalavriata [Philological analysis of a literary text: manual for bachelors]. Мoscow: Yurait Publ. (In Russ.)
 28. Maslova, V.А. (2018a). Kontseptual’nye osnovy sovremennoi lingvistiki [Conceptual bases of modern linguistics]. Moscow: Flinta Publ. (In Russ.)
 29. Maslova, V. (2018). Linguistic-Culture: a Russian Picture of the World. Russian Academic Translations Publ.
 30. Maslova, V.А. (2018b). Lingvokul’turologiya. Vvedenie: uchebnoe posobie dlya bakalavriata i magistratury [Cultural linguistics. Introduction: manual for bachelors and masters]. Moscow: Yurait Publ. (In Russ.)
 31. Maslova, V.А. (2018v). Sovremennye napravleniya v lingvistike [Modern directions in linguistics]. Vitebsk: VSU Publ. (In Russ.)
 32. Prishchepa I.M. (ed.) (2014). Nauchnye shkoly uchrezhdeniya obrazovaniya “Vitebskii gosudarstvennyi universitet imeni P.M. Masherova” [Scientific schools of the educational establishment “Vitebsk State University named after P.М. Masherov”]. Vitebsk: VSU Publ. (In Russ.)

Copyright (c) 2019 Lavitski A.A.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies