RETsENZIYa:Yaponskiy yazyk: strategiya i taktika delovogo obshcheniya: ucheb. posobie / T.M. Gurevich. M.: Izdatel'stvo VKN, 2016 - PDF (Russian)


Copyright (c) 2016 - -.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies