Methodological and Methodic Aspects of Studying Social Representations of Intelligenzia

Cover Page

Cite item

Abstract

The article is devoted to studying social representations of the intelligenzia and the intellectual. The author’s main aim is to study social representations of the intelligenzia on the empirical level on the basis of a complex analysis applying specially elaborated techniques. The completed study allows us to reconstruct the image of the intelligenzia and the intellectual proceeding from social representations.

About the authors

A G Tertyshnikova

Peoples’ Friendship University of Russia

Author for correspondence.
Email: nastysha-88@inbox.ru

Sociology Chair

References

  1. Kovalev E.M., Shteinberg I.E. Kachestvennye metody v polevykh sotsiologicheskikh issledovaniyakh. — M., 1999.
  2. Mamardashvili M. Estetika myshleniya. — M., 2000.
  3. Moskovichi S. Sotsial'nye predstavleniya: istoricheskii vzglyad // Psikhologicheskii zhurnal. — 1995. — № 1.
  4. Pautova L.A. Povsednevnoe predstavlenie o stabil'nosti // Sotsiologiya: metodologiya, metody, matematicheskie modeli. — 2004. — № 19.
  5. Puzanova Zh.V. «Odinochestvo» kak predmet empiricheskogo analiza // Sotsiologiya: metodologiya, metody, matematicheskie modeli. — 2009. — № 29. — S. 132—154.
  6. Puzanova Zh.V. Problema odinochestva: sotsiologicheskii aspekt izmereniya. — M., 2008.
  7. Puzanova Zh.V. Sotsiologicheskoe issledovanie odinochestva: problema postroeniya kontseptual'noi modeli // Vestnik RUDN. Seriya «Sotsiologiya». — 2009. — № 2.
  8. Tatarova G.G. Metodologiya analiza dannykh v sotsiologii. — M., 1999.
  9. Moscovici S. On Social representations // Social cognition: Perspectives on everyday understanding / Ed. by H.J. Forgas. — L., 1981. — P. 181—209. URL: http://www.lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2007/17/dagaeva_ea.doc. pdf

Copyright (c) 2012 Tertyshnikova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies