Social management in traditional, industrial and post-industrial society: the prospects for management systems development

Cover Page

Cite item

Abstract

The article is devoted to social management development at different stages of society's evolution - traditional, industrial and post-industrial. The historical types of social management are highlighted.

About the authors

V S Mukhametzhanova

Peoples' Friendship University of Russia

Author for correspondence.
Email: vini-15@yandex.ru

Кафедра социологии; Российский университет дружбы народов; Peoples' Friendship University of Russia

References

  1. Akoff R. Planirovanie budushchego korporatsii. - M., 1985.
  2. Zborovskii G.E., Kostina N.B. Sotsiologiya upravleniya. - M., 2004.
  3. Kemerov V.E. Sotsial'naya filosofiya. - M., 2004.
  4. Kurtikov N.A. Psikhologiya i sotsiologiya upravleniya. - M., 2005.
  5. Kuusi P. Etot chelovecheskii mir. - M., 1988.
  6. Memford L. Tekhnika i priroda cheloveka // Novaya tekhnokraticheskaya volna na Zapade. - M., 1986.
  7. Spenser G. Osnovaniya sotsiologii // Zapadno-evropeiskaya sotsiologiya XIX v. / Pod red. V.I. Dobren'kova. - M., 1996.
  8. Filosofskii entsiklopedicheskii slovar'. - M., 1989.

Copyright (c) 2010 Mukhametzhanova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies