Conflict interaction management as a cultural phenomenon

Cover Page

Cite item

Abstract

The article provides the definition for the concept of conflict interaction culture, reveals its functions as well as the structure of its elements and components. Conflict interactions are also examined in the paper.

About the authors

Е L Ryabova

Journal of Ethnosocium and Ethnic Culture

Author for correspondence.
Email: rudn@rudn.ru

Journal of Ethnosocium and Ethnic Culture

References

  1. Arutyunyan Yu.V. O simptomakh mezhetnicheskoi integratsii v postsovetskom obshchestve (po materialam sotsiologicheskogo issledovaniya v Moskve) // Sotsiologicheskie issledovaniya. - 2007. - № 7.
  2. Danakin N.S. Tipy sotsial'nogo sravneniya (komparativnykh otnoshenii) // Teoreticheskaya i prikladnaya sotsial'naya tekhnologiya: Sb. nauchnykh statei. - Vyp. 1. - Belgorod: Logiya, 2003.
  3. Danakin N.S., Dyatchenko L.Ya. Tekhnologii sotrudnichestva i protivoborstva. - Belgorod: Tsentr sotsial'nykh tekhnologii, 1993.
  4. Danakin N.S., Dyatchenko L.Ya., Speranskii V.I. Konflikty i tekhnologii ikh preduprezhdeniya. - Belgorod: Tsentr sotsial'nykh tekhnologii, 1996.
  5. Danakin N.S., Khukhrak M. Pravila i metody kommunikativnoi optimizatsii // Sotsial'naya kommunikatsiya. - Belgorod: Izd-vo BelGU, 2000.
  6. Danilenko O.A. Yazyk konflikta kak ob"ekt lingvosotsiologii // Sotsiologicheskie issledovaniya. - 2006. - № 4.
  7. Kozer L. Funktsii sotsial'nogo konflikta. - M.: Ideya-Press, 2000.
  8. Sokolov V.M. Tolerantnost': sostoyanie i tendentsii // Sotsiologicheskie issledovaniya. - 2003. - № 8.

Copyright (c) 2009 Ryabova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies