LINGUOCULTURAL STUDY OF GENDER STEREOTYPES IN TURKIC PHRASEOLOGY(ON THE MATERIAL OF UZBEK, KAZAKH AND KARAKALPAK LANGUAGES)

Cover Page

Cite item

Abstract

This article deals with some linguistic features of gender stereotypes in the Turkic phraseologisms. We’ve chosen the opposition “Man” and “Woman” and analyzed it from two points of view. The first is connected to Phraseologisms which are common to both sex referents; the second - to the phraseologisms, which are associated with referents of the same sex. We’ve also represented historical and cultural material for describing positive or negative connotations of these concepts.

About the authors

Gulom Mirzaevich Ismailov

Research Institute of Uzbek Language and Literature underthe Tashkent State University of Uzbek Language and Literature

Author for correspondence.
Email: m1208@gmail.com

PhD, Senior Scientific Researcher of Research Institute of Uzbek Language and Literature, Tashkent State University of Uzbek Language and Literature

Shakhrisabz passage 5, Tashkent, Uzbekistan, 100060

References

 1. Chekalina A.A. Gendernaya psixologiya: uchebnoe posobie [Gender psychology: Education book]. 2-e izd. M., 2009.
 2. Teliya V.N. Russkaya frazeologiya. Semanticheskiy, pragmaticheskiy i lingvokulturologicheskiy aspekty [Russian phraseology. Aspects of semantical, pragmatical and lingucultural meanings]. Moscow, Shkola «Yazykirusskoykultury», 1996.
 3. Slovar gendernyx terminov [Dictionary of Gender terms]. Pod red. A.A. Denisovoy. Moscow, 2002.
 4. Kirilina A.V. Gender: lingvisticheskie aspekty [Gender: Linguistic aspects]. Moscow, 1999.
 5. Kirilina V.N. Gendernyy konflikt kak faktor sotsiokulturnogo razvitiya [Gender conflict as a factor of sociocultural development]: Diss. ... dokt. filosof. nauk. Moscow, 2004.
 6. Badmaeva E.S. Konseptualnye prostranstva maskulinnosti i femininnosti: na material frazeologizmov i paremiy [Conceptual space of masculine and feminism: on example of phraseologisms and paremi]: diss. … kand. filol. nauk. Irkutsk, 2010.
 7. Samarina V.S. Gender vo frazeologii: kognitivno-lingvokulturologicheskiy aspekt [Gender in phraseology: cognitive and culture aspects]: avtoref. kand. filol. nauk. Stavropol, 2010.
 8. Turdieva D.A. Gendernye otnosheniya vo frazeologicheskix sistemax fransuzskogo i uygurskogo yazykov [Gender relations in the phraseological systems of French and Uighur]: avtoref. kand. filol. nauk. Almaty, 2010.
 9. Suraleva O.Yu., Skorobogatova T.I. O gendernoy sbalansirovannosti frazeologicheskix edinits, xarakterizuyushix intellektualnuyu sostoyatelnost (na materiale fransuzskogo yazyka) [About gender balance of idioms, which characterize the intellectual level]. Gumanitarnye i sotsialnye nauki. 2010. № 3. S. 230—239.
 10. Mukova M.N. Stereotipy maskulinnosti i femininnosti v britanskoy lingvokulture [Masculine and feminism stereotypes in the British linguoculture]: avtoref. kand. filol. nauk. Nalchik, 2011.
 11. Varikashi M.N. Genderniy diskurs: semіotichnі aspekti [Gender discourse: semiotic aspect] / Moscow. Varikasha. Slovo і chas. 2008. № 7. S. 83—89.
 12. Larin B.A. Ocherki po frazeologii [Essays about phraseology] (O sistematizatsii i metodax issledovaniya frazeologicheskix materialov). Istoriya russkogo yazyka i obshee yazykoznanie. Moscow, 1977. S. 125—149.
 13. Kirillova N.N. K voprosu o stereotipax vo frazeologii [Issue about stereotypes in phraseology]. Izvestiya Rossiyskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A.I. Gersena. 2002. №2. S. 129—140.
 14. Aliferenko N.F. Frazeologiya v svete sovremennyx lingvisticheskix paradigm [Phraseology in the modern language paradigms]. Moscow: Elpis, 2008.
 15. Bartminskiy E. Bazovye stereotipy i ix profilirovanie [Base stereotypes and its profiling]. Stereotipy v yazyke, kommunikatsii, kulture: sb. statey / sost. iotv. red. L.L. Fedorova. Moscow: RGGU, 2009. S. 11—21.
 16. MakarovV.I. Frazeologizmy i pretsedentnye fenomeny kak marker stereotipnosti vospriyatiya [Stereotypes and precedent phenomena as signs of stereotypical word-outlook]. Vestnik novgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. № 71. T. 1. 2013. S. 59—62.
 17. Semashko F.T. Stereotip kak fragment yazykovoy kartiny mira[Stereotype as a fragment of the language picture of the world]. Filologicheskie nauki. Voprosyteorii i praktiki. № 2 (32). Tambov, 2014, chast 2. 176—179.
 18. Kunin N.A., Skornyakova M.F. Konnotativnost v semanticheskoy gruppe nazvaniy litsa [Connotations in the semantic group of names of the person]. Klassy slov i ix vzaimodeystvie. Sverdlovsk, 1979. S. 92—108.
 19. Maslova V.A. Lingvokulturologiya [Linguoculturology]. Moscow: Akademiya. 2001.
 20. Rahmatullaev SH. O‘zbek tili etimologik lugati (turkiy so‘zlar). [Etymology dictionary of Uzbek]. Toshkent: Universitet, 2000.
 21. Sadoxin A.P., Grushevitskaya T.G. Etnologiya [Ethnology]. Moscow: Izdatelskiysentr «Akademiya», 2000. 304 s.

Copyright (c) 2017 Ismailov G.M.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies