Socio-professional Relations: Concept Definition and Types

Cover Page

Abstract


The article helms the reader to the analysis of the contemporary approaches to socio-professional relations providing the definition of the concept involved. The types and specific features of socio-professional relations are also examined in this very item.


V А Tsvyk

Peoples' Friendship University of Russia

Author for correspondence.
Email: socio_pfu@mail.ru

Кафедра социологииФакультет гуманитарных и социальных наук; Российский университет дружбы народов; Peoples' Friendship University of Russia

  • Adamchuk V.V., Romashov O.V., Sorokina M.E. Ekonomika i sotsiologiya truda: Uchebnik dlya vuzov. - M., 1999.
  • Dontsov A.I. Psikhologiya kollektiva. - M., 1984.
  • Egorshin L.P. Osnovy upravleniya personalom: Uchebnoe posobie. - N. Novgorod, 2003.
  • Kibanov A.Ya. Upravlenie personalom organizatsii: Praktikum. - M., 1999.
  • Kurakov L.P., Kurakov V.L. Ekonomiko-yuridicheskii slovar'. - Cheboksary, 2000.
  • Rudenskii E.V. Sotsial'naya psikhologiya: Kurs lektsii. - M., 1997.
  • Skott D.G. Konflikty puti ikh preodoleniya. - Kiev, 1991.
  • Frolov S.S. Sotsiologiya - M., 2005.

Views

Abstract - 89

PDF (Russian) - 52


Copyright (c) 2010 Tsvyk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.