Ethnomethodology of H. Garfinkel and the Modern Ethnography of Science

Cover Page

Abstract


The article analyzes the relationship between the phenomenological sociology of A. Schutz and ethnomethodology of H. Garfinkel; the author examines the influence of Garfinkel's ideas on some later developments in a number of trends in contemporary social epistemology - case studies and ethnography of science.


A S Ivanova

Bauman Moscow State Technical University

Author for correspondence.
Email: anna-msu@yandex.ru

Кафедра философии; Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана; Bauman Moscow State Technical University

 • Garfinkel' G. Issledovaniya po etnometodologii. - SPb.: Piter, 2007.
 • Gotlib A.S. Kachestvennoe sotsiologicheskoe issledovanie: poznavatel'nye i ekzistentsial'nye gorizonty. - Samara: Univers-grupp, 2004.
 • Ionin L.G. Sotsiologiya kak non-fiction: O razvitii etnometodologii // Sotsiologicheskii zhurnal. - 2006. - № 1-2.
 • Kollinz R. Chetyre sotsiologicheskikh traditsii. - M.: Territoriya budushchego, 2009.
 • Latur B. Nadezhdy konstruktivizma // Sotsiologiya veshchei: Sb. statei / Pod red. V. Vakhshtaina. - M.: Territoriya budushchego, 2006.
 • Mikeshina L.A. Tendentsii razvitiya epistemologii sotsial'nogo i gumanitarnogo znaniya // Postneklassika: filosofiya, nauka, kul'tura: Kollektivnaya monografiya / Otv. red. L.P. Kiyashchenko i V.S. Stepin. - SPb.: Mіr", 2009.
 • Semenova V.V. Kachestvennye metody: vvedenie v gumanisticheskuyu sotsiologiyu. - M.: Dobrosvet, 1998.
 • Strauss A., Korbin D. Osnovy kachestvennogo issledovaniya: obosnovannaya teoriya, protsedury i tekhniki. - M.: URSS, 2007.
 • Khaidegger M. Bytie i vremya. - SPb.: Nauka, 2006.
 • Shyuts A. Izbrannoe: Mir, svetyashchiisya smyslom. - M.: ROSSPEN, 2004.
 • Denzin N., Lincoln Y. Introduction: Entering the Field of Qualitative Research // Handbook of Qualitative Research / Ed. by N. Denzin and Y. Lincoln. - Thousand Oaks: Sage, 1994.
 • Garfinkel H. The Origins of the Term «Ethnomethodology» // Ethnomethodology / Ed. by R. Turner. - Baltimore: Penguin, 1974.
 • Glaser B., Strauss A. The Discovery of Grounded Theory. - Chicago: Aldine Publishing, 1967.
 • Knorr-Cetina K. The Ethnografic Study of Scientific Work: Towards a Constructivist Interpretation of Science // Science Observed: Perspectives on the Social Study of Science. - London: Sage Publications, 1983.
 • Latour B., Woolgar S. Laboratory Life. The Social Construction of Scientific Facts. - London: Sage Publications, 1979.
 • McMullin E. The Rational and the Social in the History of Science // Scientific Rationality: The Sociological turn / Ed. by J. Brown. - Dordrecht: Reidel, 1984. - P. 127-163.
 • Scientific Rationality: The Sociological Turn / Ed. by J. Brown. - Dordrecht: Reidel, 1984.
 • The Correspondence of A. Schutz and T. Parsons / Ed. by Richard Grathoff. - Bloomington; London: Indiana University Press, 1978.

Views

Abstract - 182

PDF (Russian) - 118


Copyright (c) 2011 Ivanova