A System of Empirical Characteristics in the Study of Ecological Awareness

Cover Page

Abstract


The article is devoted to building a system of empirical characteristics, used in the study of the population's ecological awareness. The author considers various typologies and possibilities for the classification of the population's categories in terms of their awareness of ecological problems (environmental risks) on the basis of research conducted by Russian and German experts.


I A Agranovskaya

Peoples' Friendship University of Russia

Author for correspondence.
Email: agranovskaya@mail.ru

Кафедра социологии; Российский университет дружбы народов; Peoples' Friendship University of Russia

  • Zubok Yu.A. Fenomen riska v sotsiologii: opyt issledovaniya molodezhi. - M., 2007.
  • Medvedev I.N., Kiperman Ya.V., Zavalishina S.Yu., Kartseva T.I. Metodicheskie osnovy sotsiologicheskikh issledovanii // Uspekhi sovremennogo estestvoznaniya. - 2007. - № 1.
  • Orlova I.B. Dukhovnoe proizvodstvo // Entsiklopedicheskii sotsiologicheskii slovar' / Pod red. G.V. Osipova. - M., 2000.
  • Sosunova I.A. Metodologiya i metodika sotsial'no-ekologicheskikh issledovanii. - M., 1999.
  • Sosunova I.A. Sotsial'no-ekologicheskii monitoring: Metodologicheskie i metodicheskie osnovy. - M., 1997.
  • Sotsiologiya v Rossii / Pod red. V.A. Yadova. - 2-e izd., pererab. i dopoln. - M., 1998.
  • Repräsentativumfrage zum Umweltbewusstsein und Umweltverhalten im Jahr 2008. Abschlussbericht. - Umweltbundesamt, 2009.

Views

Abstract - 82

PDF (Russian) - 120


Copyright (c) 2012 Agranovskaya