A Study of the Ethnic Tolerance Level among the Students of PFUR in 2008—2011

Cover Page

Abstract


The article describes the studies of the level of ethnic tolerance among the students of PFUR. There is a brief description of the applied research instruments on the basis of Bogardus’ scale and the index of national distance status. The authors also analyze the data according to the level of ethnic tolerance to various ethnic groups and the changes in the students’ tolerance levels in the past four years.


Zh V Puzanova

Peoples’ Friendship University of Russia

Author for correspondence.
Email: pouzanova@rambler.ru

Sociology Chair

I I Demidova

Peoples’ Friendship University of Russia

Email: ira-dem@mail.ru

Sociology Chair

  • Vyatkin B.A., Khotinets V.Yu. Etnicheskoe samosoznanie kak faktor razvitiya individual'nosti // Psikhologicheskii zhurnal. — 1996. — T. 17. — № 5.
  • Identichnost' i tolerantnost': Sb. st. / Pod red. N.M. Lebedevoi. — M., 2002.
  • Pavlenko V.N. Razvitie tolerantnosti: teoreticheskie i empiricheskie aspekty. Tezisy mezhdunarodnoi konferentsii «Etnopsikhologicheskie i sotsiokul'turnye protsessy v sovremennom obshchestve». — M., 2003.
  • Panina N.V., Golovakha E.I. Natsional'naya tolerantnost' i identichnost' v Ukraine: opyt primeneniya shkaly sotsial'noi distantsii v monitoringovom sotsiologicheskom issledovanii // Sotsiologicheskii zhurnal. — 2006. — № 3—4.
  • Puzanova Zh.V. Issledovanie etnicheskoi tolerantnosti v polietnichnoi molodezhnoi srede RUDN // Vestnik RUDN. Seriya «Sotsiologiya». — 2010. — № 4.

Views

Abstract - 442

PDF (Russian) - 111


Copyright (c) 2012 Puzanova, Demidova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.