THE DEVELOPMENT OF STUDENTS APPLIED MATHEMATICAL THINKING IN TEACHING INVERSE AND ILL-POSED PROBLEMS

Abstract


In the article the author draws the reader’s attention to the fact that, while mastering the process of learning the theory and methodology of inverse and ill-posed problems, students not only form the fundamental knowledge in the field of inverse and ill-posed problems, applied and computational mathematics, mathematical modeling of processes and phenomena, but also develop one of the most important component of mathematical ability creative and applied mathematical thinking.It is emphasized that the search for solutions to inverse and ill-posed problems, students acquire profound knowledge in such scientific fields as seismology, gravimetry, magnetometry, Geophysics, astrophysics, imaging, electrodynamics, atmospheric optics, quantum scattering theory and other scientific fields. When teaching inverse and ill-posed problems, students also learn the mathematical methods, which are not included in the content of traditional mathematics applied and computational mathematics, and can only be purchased in the teaching of special courses. Among them, spectral analysis, the method of Volterra operator equations, Sobolev method, method of scales of Banach spaces of analytic functions, the method of integral geometry, the method of tensor analysis, methods of computational mathematics and other mathematical methods.


V S Kornilov

Principal contact for editorial correspondence.
vs_kornilov@mail.ru
Moscow city pedagogical university Sheremetyevskaya str., 29, Moscow, Russia, 127521

Kornilov Viktor Semenovich, doctor of pedagogical sciences, candidate of physical and mathematical sciences, full professor, deputy head of the department of informatization of education of the Moscow city pedagogical university.

 • Akmanova Z.S. Razvitie matematicheskoj kul’tury studentov universiteta v processe professional’noj podgotovki [The development of mathematical culture of students of the university in the process of vocational training]: diss.. kand. ped. nauk. Magnitogorsk, 2005. 171 p.
 • Artebjakina O.V. Formirovanie matematicheskoj kul’tury u studentov pedagogicheskih vuzov [Formation of mathematical culture of students of pedagogical universities]: diss.. kand. ped. nauk. Chelyabinsk, 1999. 162 p.
 • Bidaibekov E.S., Kornilov V.S., Kamalova G.B. Obuchenie budushhih uchitelej matematiki i informatiki obratnym zadacham dlja differencial’nyh uravnenij [The training of future teachers of mathematics and Informatics inverse problems for differential equations]. Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Serija «Informatika i informatizacija obrazovanija» [Bulletin of the Moscow city pedagogical university. “Informatics and Informatization of Education” series]. 2014. No. 3 (29). Pp. 57—69.
 • Goncharskii A.V., Cherepashchuk A.M., Yagoda A.G. Chislennye metody reshenija obratnyh zadach astrofiziki [Numerical methods for solving inverse problems of astrophysics]: monografija. M.: Nauka, 1978. 335 p.
 • Elizarov A.M., Ilyinsky N.B., Potashev A.V. Obratnye kraevye zadachi ajerogidrodinamiki [Inverse boundary value problem of aerohydrodynamics]: monografija. Moscow: Nauka, 1994. 440 p.
 • Zaharova T.G. Formirovanie matematicheskoj kul’tury v uslovijah professional’noj podgotovki studentov vuza [Formation of mathematical culture in the conditions of professional training of students of the University]: diss.. kand. ped. nauk. Saratov, 2005. 173 p.
 • Kornilov V.S. O mezhdisciplinarnom haraktere issledovanij prichinno-sledstvennyh obratnyh zadach [About cross-disciplinary character of researches of cause and effect inverse problems]. Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Serija «Informatika i informatizacija obrazovanija» [Bulletin of the Moscow city pedagogical university. “Informatics and Informatization of Education” series]. 2004. No. 1 (2). Pp. 80—83.
 • Kornilov V.S. Osnovy metodicheskoj sistemy obuchenija discipline «Obratnye zadachi dlja differencial’nyh uravnenij» [Bases of methodical system of training in discipline “The inverse problems for the differential equations”]. Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo jekonomicheskogo universiteta [Bulletin of the Samara state economic university]. 2005. No. 3 (18). Pp. 190—196.
 • Kornilov V.S. Obuchenie obratnym zadacham dlja differencial’nyh uravnenij kak faktor gumanitarizacii matematicheskogo obrazovanija [Training in the inverse problems for the differential equations as a factor of humanitarization of mathematical education]: monografija. M.: MGPU, 2006. 320 p.
 • Kornilov V.S. Gumanitarnye aspekty vuzovskoj sistemy prikladnoj matematicheskoj podgotovki [Humanitarian aspects of high school system of applied mathematical preparation]. Nauka i shkola [Science and school]. 2007. No. 5. Pp. 23—28.
 • Kornilov V.S. Psihologicheskie aspekty obuchenija studentov vuzov fraktal’nym mnozhestvam [Psychological aspects of training of students of higher education institutions in fractal sets]. Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby narodov. Serija «Informatizacija obrazovanija» [Bulletin of the Russian university of friendship of the people. “Education Informatization” series]. 2011. No. 4. Pp. 79—82.
 • Kornilov V.S. Obratnye zadachi v uchebnyh disciplinah prikladnoj matematiki [Inverse problems in the educational disciplines of applied mathematics]. Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Serija «Informatika i informatizacija obrazovanija» [Bulletin of the Moscow city pedagogical university. “Informatics and Informatization of Education” series]. 2014. No. 1 (27). Pp. 60—68.
 • Kornilov V.S. Jekologicheskaja sostavljajushhaja gumanitarnogo potenciala obuchenija obratnym zadacham dlja differencial’nyh uravnenij [The ecological component of the humanitarian potential of learning inverse problems for differential equations]. Tradicii gumanizacii v obrazovanii: Sbornik materialov III Mezhdunarodnoj konferencii pamjati G.V. Dorofeeva (Moskva 23 ijunja 2014 g.) [Traditions of humanization in education: proceedings of the III International conference in memory of G. V. Dorofeeva (Moscow 23 June 2014)]. M.: ISMO RAO, 2014. Pp. 63—65.
 • Kornilov V.S. Obuchenie studentov obratnym zadacham matematicheskoj fiziki kak factor formirovanija fundamental’nyh znanij po integral’nym uravnenijam [Training of students in the inverse problems of mathematical physics as factor of formation of fundamental knowledge of the integrated equations]. Bjulleten’ laboratorii matematicheskogo, estestvennonauchnogo obrazovanija i informatizacii. Recenziruemyj sbornik nauchnyh trudov [Bulletin of laboratory of mathematical, natural-science education and informatization. The reviewed collection of scientific work]. Samara: Samarskij filial MGPU, 2015. T. VI. Pp. 251—257.
 • Kornilov V.S. Formirovanie fundamental’nyh znanij budushhih uchitelej informatiki i matematiki po funkcional’nomu analizu pri obuchenii obratnym zadacham matematicheskoj fiziki [Formation of fundamental knowledge of future teachers of informatics and mathematics of the functional analysis when training in the inverse problems of mathematical physics]. Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Serija «Informatika i informatizacija obrazovanija» [Bulletin of the Moscow city pedagogical university. “Informatics and Informatization of Education” series]. 2015. No. 3 (33). Pp. 72—82.
 • Kornilov V.S. Realizacija nauchno-obrazovatel’nogo potenciala obuchenija studentov vuzov obratnym zadacham dlja differencial’nyh uravnenij [Realization of scientific and educational potential of training of students of higher education institutions in the inverse problems for the differential equations]. Kazanskij pedagogicheskij zhurnal [Kazan pedagogical journal]. 2016. No. 6. Pp. 55—59.
 • Kornilov V.S. Realizacija metodov vychislitel’noj matematiki pri obuchenii studentov obratnym zadacham dlja differencial’nyh uravnenij [Implementation of methods of computational mathematics in teaching of inverse problems for differential equations]. Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Serija «Informatika i informatizacija obrazovanija» [Bulletin of the Moscow city pedagogical university. “Informatics and Informatization of Education” series]. 2016. No. 2 (36). Pp. 91—100.
 • Kornilov V.S. Teorija i metodika obuchenija obratnym zadacham dlja differencial’nyh uravnenij [Theory and technique of training to the inverse problems for differential equations]: monografija. M.: Izd-vo «OntoPrint», 2017. 500 p.
 • Kornilov V.S. Formirovanie fundamental’nyh znanij po matematicheskomu modelirovaniju pri obuchenii obratnym zadacham dlja differencial’nyh uravnenij [Formation of fundamental knowledge of mathematical modeling when training in the return tasks for the differential equations]. Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Serija «Informatika i informatizacija obrazovanija» [Bulletin of the Moscow city pedagogical university. “Informatics and Informatization of Education” series]. 2017. No. 1 (39). Pp. 92—99.
 • Kuleshova I.I. Formirovanie matematicheskoj kul’tury studentov tehnicheskih vuzov na osnove tehnologii modul’nogo obuchenija [Formation of mathematical culture of students of technical universities on the basis of the technology of modular training]: diss.. kand. ped. nauk. Barnaul, 2003. 160 p.
 • Mjasnikova T.V. Tvorcheskij potencial studenta i ego razvitie v uslovijah studencheskogo nauchnogo obshhestva [The creative potential of the student and his development in terms of the student scientific society]. Molodoj uchenyj [Young scientist]. 2014. No. 18. Pp. 614—616.
 • Nekorrektnye zadachi estestvoznanija [Ill-posed problems of natural science]: Sb. nauchn. tr. / Pod redakciej A.N. Tihonova, A.V. Goncharskogo. M.: Izd-vo Moskovskogo universiteta, 1987. 299 p.
 • Panceva E.Ju. Matematicheskaja kul’tura — aspekt professional’noj kul’tury [Mathematical culture is the aspect of professional culture]. Nauchno-metodicheskij jelektronnyj zhurnal «Koncept» [Scientific-methodical electronic journal “Concept”]. 2014. No. 20. Pp. 1496—1500. URL: http://e-koncept.ru/2014/54563.htm
 • Romanov V.G. Obratnye zadachi matematicheskoj fiziki [Inverse problems of mathematical physics]: monografija. M.: Nauka, 1984. 264 p.
 • Samarskij A.A., Vabishevich P.N. Chislennye metody reshenija obratnyh zadach matematicheskoj fiziki [Numerical methods of the solution of the inverse problems of mathematical physics]: monografija. M.: Editorial URSS, 2004. 480 p.
 • Smirnov E.I. Didakticheskaja sistema matematicheskogo obrazovanija studentov pedagogicheskih vuzov [The didactical system of mathematical education of students of pedagogical universities]: diss.. d-ra ped. nauk. Jaroslavl’, 1998. 358 p.
 • Trofimov Ju.M., Poljakov A.V. Matematicheskie aspekty reshenija obratnyh zadach atmosfernoj optiki: uchebnoe posobie. SPb.: Izd-vo Sankt-Peterburgskogo universiteta, 2001. 188 s.
 • Hudjakov V.N. Formirovanie matematicheskoj kul’tury uchashhihsja nachal’nogo professional’nogo obrazovanija [Formation of mathematical culture of pupils of primary professional education]: diss.. d-ra ped. nauk. Magnitogorsk, 2001. 349 p.
 • Hutorskoj A.V. Sovremennaja didaktika [Modern didactics]: ucheb. posobie. M.: Vysshaja shkola, 2007. 639 p.
 • Jurko V.A. Vvedenie v teoriju obratnyh spektral’nyh zadach [Introduction to the theory of inverse spectral problems]: monografija. M.: Fizmatlit, 2007. 384 p.

Views

Abstract - 53

PDF (English) - 22


Copyright (c) 2017 Kornilov V.S.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.