HERMENEUTICS AND ITS POTENTIAL FOR CRIMINAL LAW SCIENCE

Cover Page

Cite item

Abstract

The article deals with the ideas of hermeneutics formed at the present stage in the legal science. From the point of view of the history of the formation of this trend revealed shortcomings in the existing scientific judgments about the phenomena of interpretation and understanding, as well as the degree of development of hermeneutics as of the middle ages, when the notion of hermeneutics as a science of interpretation or explanation of the meaning of words according to certain rules. Through the recess in the legacy of the founders of hermeneutics - V. Humboldt, F. Schleiermacher, F. Schlegel, W. Dilthey, G. Shpet and others - demonstrated her considerable and have not yet uncovered the potential for criminal law. The specific conceptual development of thinkers, the adaptation of which will significantly transform the idea of the criminal law, to replace quantitative with qualitative methods of measuring the harm caused by the crime, to minimize the value of arbitrary discretion in legislative and law enforcement practices, to provide an understanding of the individual's individual act on the basis of the totality of "life circumstances" of the author of the criminal law.

About the authors

Sergey A Bochkarev

Lomonosov Moscow State University

Author for correspondence.
Email: bo4karvs@yandex.ru

Candidate of Legal Science, Head of the Laboratory of Political and Legal Studies of the Lomonosov State University of Moscow

1, Leninskie Gory st., Moscow, Russia, 119991

References

 1. Alekseyev S.S. (1999) Filosofiya prava [Philosophy of law]. Moscow, pp. 336. (in Russian).
 2. Atarshchikova E.N. (2012) Mesto i rol germenevtiki v sovremennom prave [The place and role of hermeneutics in modern law]. Obshchestvo i pravo [Society and Law], pp. 16. (in Russian).
 3. Bochkarev S.A. (2010) Obshchestvennaya opasnost prestupleniya: institutsionalnaya priroda yavleniya [Social danger of crime: the institutional nature of the phenomenon]. Zakon i pravo [Law and right]. (1). Moscow, pp. 25-28. (in Russian).
 4. Bochkarev S.A. (2011) Sobstvennost v ugolovnom prave [Property in criminal law]. Moscow, NOTA BENE, pp. 216. (in Russian).
 5. Belyayeva O.M. (2010) Ponyatiye i sushchnost yuridicheskoy germenevtiki [The concept and essence of legal hermeneutics]. Zakony Rossii: opyt. analiz. Praktika [The laws of Russia: experience, analysis, practice]. (8), pp. 109-112. (in Russian).
 6. Borev Y.B. (2002) Estetika: Uchebnik [Aesthetics: Textbook]. Moscow, Vyssh. shk., pp. 511. (in Russian).
 7. Борев Ю.Б. Эстетика: Учебник. М.: Высш. шк., 2002. 511 с.
 8. Chestnov I.L. (2002) Printsip dialoga v sovremennoy teorii prava (Problemy pravoponimaniya) [The principle of dialogue in the modern theory of law (Problems of law understanding)]. Author's Abstract of dissertation of doctor of Legal Sciences. Pp. 224. (in Russian).
 9. Chestnov I.L. (2001) Sovremennyye tipy pravoponimaniya: fenomenologiya. germe-nevtika. antropologiya i sinergetika prava [Modern types of legal thinking: phenomenology, hermeneutics, an-tropology and synergetics of law]. Uchebnoye posobiye [Tutorial]. St Petersburg, pp. 96. (in Russian).
 10. Demichev A.A. (2003) Sravnitelno-pravovoye issledovaniye suda prisyazhnykh v Ros-sii: istoriya i sovremennost [Comparative legal study of the jury in Russia: history and modernity]. Author's Abstract of dissertation of Doctor of Legal Sciences. (in Russian).
 11. Diltey V. Sushchnost filosofii [Essence of philosophy]. Moscow, Intrada, pp. 160. (in Russian).
 12. Golik Yu.V. (eds.) (2004) Filosofiya ugolovnogo prava [Criminal Law Philosophy]. Izdatelstvo R. Aslanova «Yuri-dicheskiy tsentr Press», pp. 348. (in Russian).
 13. Gumboldt V. (1984) O sravnitelnom izuchenii yazykov primenitelno k razlichnym epokham ikh razvitiya [On the comparative study of languages in relation to different epochs of their development]. Izbrannyye trudy po yazykoznaniyu [Selected Works on Linguistics]. Moscow, pp. 307-323. (in Russian).
 14. Khaydegger M. (2003) Bytiye i vremya [Being and time]. Moscow, «Folio», pp. 503. (in Russian).
 15. Kireyev E.A. (2006) Sud prisyazhnykh kak osobyy sotsialnyy institut rossiyskoy gosudarstvennoy vlasti: istoriko-pravovoy analiz [The jury as a special social institution of the Russian state power: a historical and legal analysis]. Author's Abstract of dissertation of Candidate of Legal Sciences. (in Russian).
 16. Kostsova I.P. (2015) Germenevticheskiy metod tolkovaniya norm prava: istoriche-skaya i yuridicheskaya divergentsiya [Hermeneutic method of interpretation of the rule of law: historical and legal divergence]. Vestnik Natsionalnogo universiteta «Lvovskiy politekhnik». Seriya: Yuridicheskiye nauki [Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Series: Jurisprudence], pp. 153-158. (in Russian).
 17. Kuznetsov V. Germenevtika i eye put ot konkretnoy metodiki do filosof-skogo napravleniya [Hermeneutics and its path from a specific methodology to a philosophical trend]. http: www.i-u.ru. [Accessed: 19rd September 2018].
 18. Luneyev V.V. (2007) Problemy yuridicheskikh nauk kriminalnogo tsikla [Problems of the legal sciences of the criminal cycle] // Gosu-darstvo i pravo [State and law]. (5), pp. 39-58. (in Russian).
 19. Mielziner M. Introduction to the Talmud: historical and literary introduction, legal hermeneutics of the Talmud, Talmudical terminology and methodology, outlines of Talmudical ethics / Funk & Wagnalls, 1903. (in English).
 20. Mukhamadiyev R.Sh. (2008) G. Shpet Germenevtika sotsialnogo bytiya [Hermeneutics of social being]. Filosofiya i obshchestvo [Philosophy and Society]. (4), pp. 132-145. (in Russian).
 21. Porutenko Y.V. (2009) Nravstvennyye aspekty deyatelnosti suda prisyazhnykh [Moral aspects of the jury]. Author's Abstract of dissertation of Candidate of Legal Sciences. (in Russian).
 22. Pycheva O.V. (2005) Germenevtika ugolovnogo zakona [Criminal law hermeneutics: dissertation]. Author's Abstract of dissertation of Candidate of Legal Sciences. (in Russian).
 23. Russo Zh.-Zh. (1969) Traktaty [Treatises]. Moscow, Nauka. (in Russian).
 24. Shargorodskiy M.D. Alekseyev N.S. (1954) Aktualnyye voprosy sovetskogo ugo-lovnogo prava [Current issues of Soviet criminal law]. Uchebnyye zapisi Leningradskogo universiteta [Training records of the Leningrad University]. (182-5). 186-190. (in Russian).
 25. Shpet G. G. (1994) Filosofskiye etyudy [Philosophical etudes]. Moscow, pp. 376. (in Russian).
 26. Shpet G. (1996) Yavleniye i smysl (Fenomenologiya kak osnovnaya nauka i eye problemy) [Phenomenon and Meaning (Phenomenology as the main science and its problems)]. Tomsk, pp. 192. (in Russian).
 27. Sitnikova A.I. (2014) Zakonodatelnaya tekstologiya ugolovnogo prava [Legal textual criminal law]. Author's Abstract of dissertation of Doctor of Legal Sciences. (in Russian).
 28. Suslov V.A. (2001) Germenevtika prava [Hermeneutics law]. Pravovedeniye [Jurisprudence]. (5), pp. 38-49. (in Russian).
 29. Tonkova E.N. Vetyutneva Yu.Yu. (eds.) (2016) Yuridicheskaya germenevtika v XXI veke: monografiya [Legal Hermeneutics in the 21st Century]. St Petersburg, Aleteyya, pp. 440.(in Russian).
 30. Trofimenko V.A. (2012) Sovremennaya yuridicheskaya germenevtika kak mekhanizm tolkovaniya printsipov i tsennostey v prave [Modern legal hermeneutics as a mechanism for interpreting principles and values in law]. Vestnik Natsionalnogo uni-versiteta «Yuridicheskaya akademiya Ukrainy im. Yaroslava Mudrogo». Seriya: Filosofiya. filosofiya prava. politologiya. Sotsiologiya [Bulletin of the National University «Law Academy of Ukraine. Yaroslav the Wise». Series: Philosophy, Philosophy of Law, Political Science, Sociology], pp. 43-51. (in Russian).
 31. Yarkova E.N. (2012) Istoriya i metodologiya yuridicheskoy nauki: uchebnoye posobiye [History and methodology of legal science: a training manual]. Izdatelstvo Tyumenskogo gosudarstvennogo universiteta [Publisher Tyumen State University], pp. 358. (in Russian).

Copyright (c) 2018 Bochkarev S.A.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies