No 2 (2017)

Articles
THE USE OF COMPUTER DYNAMIC SHAPING FOR MODELING OF ENGINEERING STRUCTURES AND BUILDINGS
SHAMBINA S.L., VIRCHENKO S.G.
Structural Mechanics of Engineering Constructions and Buildings. 2017;(2):3-7
views146
PDF
(Rus)
COMPUTER PROGRAM CALCULATION ACCURACYHINGE-BAR SYSTEMS
BОNDAREV А.B.
Structural Mechanics of Engineering Constructions and Buildings. 2017;(2):8-24
views169
PDF
(Rus)
NONLINEAR SIMULATION OF AIR-SUPPORTED STRUCTURES
Mokin N.A.
Structural Mechanics of Engineering Constructions and Buildings. 2017;(2):24-34
views22
PDF
(Rus)
USING PLASTIC HINGES IN THE CALCULATION OF THE BUILDINGS ON THE PROGRESSIVE COLLAPSE UNDER FIRE EXPOSURE
Avetisyan L.A.
Structural Mechanics of Engineering Constructions and Buildings. 2017;(2):54-40
views169
PDF
(Rus)
ACCURACY EVALUATIONOF THE NONLINEAR STATIC ANALYSIS METHOD OF THE STRUCTURES SEISMIC RESISTANCE
DZHINCHVELASHVILI G.A., BULUSHEV S.V.
Structural Mechanics of Engineering Constructions and Buildings. 2017;(2):41-48
views160
PDF
(Rus)
NESUShchIE PORODNYE KONSTRUKTsII PRI OSVOENII PODZEMNYKh OB\"EKTOV
Golik V.I., Razorenov J.I., Lyashenko V.I.
Structural Mechanics of Engineering Constructions and Buildings. 2017;(2):48-57
views28
PDF
(Rus)
THE RELIABILITY AND AVAILABILITY OF HEATING OF THE BUILDING OF CAMPUS OF RUDN UNIVERSITY
Svintsov A.P., Scripnic T.V., Gusamov M.T., Krivoshapkina T.K.
Structural Mechanics of Engineering Constructions and Buildings. 2017;(2):58-64
views38
PDF
(Rus)
JUSTIFICATION OF CHANGE OF THE ARRANGEMENT OF ALIGNMENTS OF DAMS AT COMPLEX USE OF WATER RESOURCES OF HYDROGRAPHIC DEMARCATION OF THE MANABA
FERMIN K.A., SINIChENKO E.K., GRITsUK I.I.
Structural Mechanics of Engineering Constructions and Buildings. 2017;(2):65-74
views165
PDF
(Rus)
LIST'S DEFORMATIONS OF HIGH-RISE BUILDING ON DEFORMABLE SLAB
Inozemtzev V.K., Inozemtzeva O.V., Zhestkova S.A.
Structural Mechanics of Engineering Constructions and Buildings. 2017;(2):74-78
views151
PDF
(Rus)
Referentsiya novogo uchebnogo posobiya po dinamike sooruzheniy professora Anokhina N.N
DZhINChVELAShVILI G.A.
Structural Mechanics of Engineering Constructions and Buildings. 2017;(2):79-79
views164
PDF
(Rus)
Referentsiya monografii po konstruirovaniyu poverkhnostey prostranstvennykh konstruktsiy, vizualizatsii poverkhnostey v sistemakh MathCad i AutoCad professora Ivanova V.N. i Romanovoy V.A
SEMENOV V.N.
Structural Mechanics of Engineering Constructions and Buildings. 2017;(2):80-80
views132
PDF
(Rus)
Dynamics of structures and buildings
ACCURACY EVALUATION OF THE NONLINEAR STATIC ANALYSIS METHOD OF THE STRUCTURES SEISMIC RESISTANCE
Dzhinchvelashvili G.A., Bulushev S.V.
Structural Mechanics of Engineering Constructions and Buildings. 2017;(2):
views0
Experimental researches
THE RELIABILITY AND AVAILABILITY OF HEATING OF THE BUILDING OF CAMPUS OF RUDN UNIVERSITY
svintsov A.P., Scripnic T.V., Scripnic T.V., Gusamov M.T., Gusamov M.T., Krivoshapkina T.K., Krivoshapkina T.K.
Structural Mechanics of Engineering Constructions and Buildings. 2017;(2):
views0
Geometrical investigations of middle surfaces of shells
THE USE OF COMPUTER DYNAMIC SHAPING FOR MODELING OF ENGINEERING CONSTRUCTIONS AND BUILDINGS
Shambina S., Virchenko S.
Structural Mechanics of Engineering Constructions and Buildings. 2017;(2):
views0
Shell theory
Nonlinear simulation of air-supported structures
Mokin N.
Structural Mechanics of Engineering Constructions and Buildings. 2017;(2):
views0
Analysis and design of building structures
Using plastic hinges in the calculation of the buildings on the progressive collapse under fire exposure
Avetisyan L.
Structural Mechanics of Engineering Constructions and Buildings. 2017;(2):
views0
COMPUTER PROGRAM CALCULATION ACCURACY HINGE-BAR SYSTEMS
Bondarev A.B.
Structural Mechanics of Engineering Constructions and Buildings. 2017;(2):
views1
Buckling analysis
TILT’S DEFORMATIONS OF HIGH-RISE BUILDING ON DEFORMABLE SLAB
Inozemtsev V.K., Inozemtseva O.V., Zhestkova S.A.
Structural Mechanics of Engineering Constructions and Buildings. 2017;(2):
views4