Conflict interaction management as a cultural phenomenon

Cover Page

Abstract


The article provides the definition for the concept of conflict interaction culture, reveals its functions as well as the structure of its elements and components. Conflict interactions are also examined in the paper.


Е L Ryabova

Journal of Ethnosocium and Ethnic Culture

Author for correspondence.
Email: rudn@rudn.ru

Journal of Ethnosocium and Ethnic Culture

  • Arutyunyan Yu.V. O simptomakh mezhetnicheskoi integratsii v postsovetskom obshchestve (po materialam sotsiologicheskogo issledovaniya v Moskve) // Sotsiologicheskie issledovaniya. - 2007. - № 7.
  • Danakin N.S. Tipy sotsial'nogo sravneniya (komparativnykh otnoshenii) // Teoreticheskaya i prikladnaya sotsial'naya tekhnologiya: Sb. nauchnykh statei. - Vyp. 1. - Belgorod: Logiya, 2003.
  • Danakin N.S., Dyatchenko L.Ya. Tekhnologii sotrudnichestva i protivoborstva. - Belgorod: Tsentr sotsial'nykh tekhnologii, 1993.
  • Danakin N.S., Dyatchenko L.Ya., Speranskii V.I. Konflikty i tekhnologii ikh preduprezhdeniya. - Belgorod: Tsentr sotsial'nykh tekhnologii, 1996.
  • Danakin N.S., Khukhrak M. Pravila i metody kommunikativnoi optimizatsii // Sotsial'naya kommunikatsiya. - Belgorod: Izd-vo BelGU, 2000.
  • Danilenko O.A. Yazyk konflikta kak ob"ekt lingvosotsiologii // Sotsiologicheskie issledovaniya. - 2006. - № 4.
  • Kozer L. Funktsii sotsial'nogo konflikta. - M.: Ideya-Press, 2000.
  • Sokolov V.M. Tolerantnost': sostoyanie i tendentsii // Sotsiologicheskie issledovaniya. - 2003. - № 8.

Views

Abstract - 212

PDF (Russian) - 101


Copyright (c) 2009 Ryabova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.