Copyright (c) 2017 Rasulova S.K., Baba-zadeh V.M., Belousov P.E., Mamedov M.N., Imamverdiyev N.A., Kerimov V.M., Vikentiev I.V.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.