ANALITIChESKIE POVERKhNOSTI V ARKhITEKTUREZDANIY, KONSTRUKTsIY I IZDELIY (avtory S.N. KRIVOShAPKO, I.A. MAMIEVA) - PDF (Russian)


Copyright (c) 2016 Structural Mechanics of Engineering Constructions and BuildingsThis website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies