NIKOLENKO, YuRIY VASIL'EVICh, Российский университет дружбы народов, Москва

Issue Section Title Abstract File
No 2 (2009) Articles BEZBALOChNYE ZhELEZOBETONNYE PEREKRYTIYa:OSOBENNOSTI KONSTRUKTsII I TEKhNOLOGII VOZVEDENIYa Abstract PDF
(Rus)