Lyashenko, V I, <p>Министерство топлива и энергетики Украины</p>

Issue Section Title Abstract File
No 2 (2017) Articles NESUShchIE PORODNYE KONSTRUKTsII PRI OSVOENII PODZEMNYKh OB\"EKTOV Abstract PDF
(Rus)