MAMIEVA, IRAIDA AKhSARBEGOVNA, Российский университет дружбы народов

Issue Section Title Abstract File
No 4 (2011) Articles VKLAD KAFEDRY PROChNOSTI MATERIALOV I KONSTRUKTsIY RUDN V RAZVITIE ARKhITEKTURY I TEORII RASChETA TONKOSTENNYKh PROSTRANSTVENNYKh KONSTRUKTsIY Abstract PDF
(Rus)