Copyright (c) 2017 Dorofeenko V.G., Krasovitskiy V.B., Turikov V.A.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.