BARYShEVA, Yu A, Московский государственный строительный университет

Issue Section Title Abstract File
No 2 (2009) Articles PRIBLIZhENNYY SPOSOB UChETA NELINEYNOSTI DEFORMIROVANIYa PRI RASChETE KONSTRUKTsIY NA SEYSMIChESKIE VOZDEYSTVIYa Abstract PDF
(Rus)