POPOV, V N, Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН

Issue Section Title Abstract File
No 2 (2009) Articles OTsENKA VLIYaNIYa ZAGLUBLENIYa ROSTVERKAPRI KOLEBANIYaKh SVAYNOGO FUNDAMENTA Abstract PDF
(Rus)