PAPAEV, MIKhAIL ALEKSANDROVICh, МГУПС (МИИТ)

Issue Section Title Abstract File
No 2 (2009) Articles USTOYChIVOST' KOLEBANIY SISTEMY S KONEChNYM ChISLOM STEPENEY SVOBODY PRI STOKhASTIChESKOM VOZDEYSTVII Abstract PDF
(Rus)