AKhMETShIN, M N, Марийский государственный технический университет

Issue Section Title Abstract File
No 4 (2012) Articles PRILOZhENIE REShENIYa PROSTRANSTVENNOY FIZIChESKI NELINEYNOY ZADAChI K RASChETU PLIT, KONTAKTIRUYuShchIKh S RAZLIChNYMI SREDAMI Abstract PDF
(Rus)