ShEVLYaKOV, ANDREY GAVRILOVICh, Московский государственный университет природообустройства

Issue Section Title Abstract File
No 2 (2009) Articles KOLEBANIYa TsILINDRIChESKIKh TRUBOPROVODOV, ZAPOLNENNYKh ZhIDKOST'Yu, OBUSLOVLENNYE POPEREChNYM IMPUL'SOM VNEShNEGO DAVLENIYa Abstract PDF
(Rus)