FIMKIN, ALEKSANDR IVANOVICh

Issue Section Title Abstract File
No 4 (2009) Articles Primenenie metoda regulyarizatsii Tikhonova dlya opredeleniya ostatochnykh napryazheniy Abstract PDF
(Rus)