Copyright (c) 2018 Yakupov S.N., Kiyamov H.G., Yakupov N.M., Khasanova L.I., Bikmukhammetov I.I.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.