Copyright (c) 2018 DEM'YANOV A.I., YAKOVENKO I.A., KOLCHUNOV V.I.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.