Social management in traditional, industrial and post-industrial society: the prospects for management systems development

Cover Page

Abstract


The article is devoted to social management development at different stages of society's evolution - traditional, industrial and post-industrial. The historical types of social management are highlighted.


V S Mukhametzhanova

Peoples' Friendship University of Russia

Author for correspondence.
Email: vini-15@yandex.ru

Кафедра социологии; Российский университет дружбы народов; Peoples' Friendship University of Russia

  • Akoff R. Planirovanie budushchego korporatsii. - M., 1985.
  • Zborovskii G.E., Kostina N.B. Sotsiologiya upravleniya. - M., 2004.
  • Kemerov V.E. Sotsial'naya filosofiya. - M., 2004.
  • Kurtikov N.A. Psikhologiya i sotsiologiya upravleniya. - M., 2005.
  • Kuusi P. Etot chelovecheskii mir. - M., 1988.
  • Memford L. Tekhnika i priroda cheloveka // Novaya tekhnokraticheskaya volna na Zapade. - M., 1986.
  • Spenser G. Osnovaniya sotsiologii // Zapadno-evropeiskaya sotsiologiya XIX v. / Pod red. V.I. Dobren'kova. - M., 1996.
  • Filosofskii entsiklopedicheskii slovar'. - M., 1989.

Views

Abstract - 373

PDF (Russian) - 184


Copyright (c) 2010 Mukhametzhanova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.