Copyright (c) 2017 Nardyuzhev V.I., Nardyuzhev I.V., Marfina V.E., Kurinin I.N.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.