, SERGEY

Issue Section Title Abstract File
No 4 (2012) Articles PRILOZhENIE REShENIYa PROSTRANSTVENNOY FIZIChESKI NELINEYNOY ZADAChI K RASChETU PLIT, KONTAKTIRUYuShchIKh S RAZLIChNYMI SREDAMI Abstract PDF
(Rus)
No 3 (2012) Articles THE PERFECTION OF AN ANALYSIS METHOD OF SPATIAL SYSTEMS CONSISTING OF BOUND CLOSED CYLINDRICAL SHELLS Abstract PDF
(Rus)
No 4 (2009) Articles ISSLEDOVANIE POVERKhNOSTEY VELAROIDAL'NOGO TIPA S DVUMYa SEMEYSTVAMI SINUSOID NA KOL'TsEVOM PLANE Abstract PDF
(Rus)